Senaste nytt

Laxen och ålen måste räddas genom lag, inte genom stenåldersmetoder!

Förra året hörde vi varningsropen att ålen håller på att ”utfiskas”. ;Med jämna mellanrum hör vi att laxen är hotad. Det hålls fina konferenser om vad man kan göra, men dessa handlar mest om fiskekvoter. Det finns en sak som man kan göra för att rädda ål och lax som nästan inte alls diskuteras: att bygga trappor, omlöp och passager vid alla kraftverk.

En glad lax!

Många tror nog att det finns laxtrappor och sånt vid alla kraftverk i Sverige. Det trodde jag fram tills igår.

Men så är det inte, det är en myt, som säkert härrör från att vi i Sverige länge slagit oss för bröstet och sagt att vi är så jäkla bra på allt som heter miljö.

Att lagen föreskriver att alla kraftverk ska bygga sånt som laxtrappor och ålpassager kanske bidrar till det. Det låter ju bra när man läser lagen.

Ur Miljöbalken 11 kap. 8 paragrafen:

8 § Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är skyldig att utan ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga anordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd, släppa fram vatten för ändamålet samt iaktta de villkor eller förelägganden i övrigt som på grund av verksamheten kan behövas till skydd för fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde. Om nyttan av en ifrågasatt anordning eller ett villkor eller ett föreläggande inte skäligen kan anses motsvara den kostnad som verksamhetsutövaren därigenom skulle förorsakas, kan verksamhetsutövaren befrias från en sådan skyldighet.

Som ni ser finns det ett kryphål i lagen. Det är väl därför vi kan läsa att det inte finns laxtrappor i lagan, trots att den är reglerad. Vi kan läsa att det inte finns laxtrappor i Motala ström, man har ”inte råd”,  trots att den är reglerad. Frågan om att bygga laxtrappor i Lule älv har varit uppe i riksdagen ett antal gånger, trots att Lule älv är reglerad. Vid Ljusne älv finns det inga ”man anser inte det nödvändigt”…

Samma med ålen. Ålen är hotad. Det har man pratat om några år. Till skåningars stora sorg håller ålen på att försvinna från julbordet.

Det pågår något som heter ”Krafttag ål” i ett antal vattendrag som reglerats i Sverige, bland annat Lagan och Göta Älv och Motala Ström. Men det projektet tycks mest handla om att fånga ålar med håvar och skyffla vidare dem förbi kraftverken, och det är ju ingen smart lösning. Jag är lite förvånad att nåt sånt som Krafttag ål ens kan anses vara en bra lösning!

Vad kan man göra: ålen!

Ironiskt nog är lösningen ganska enkel. Det är att leva upp till lagen. Att alla kraftverk måste ordna med passager för vandrande fisk.

När det gäller ålar anser man att 70-80% av alla ålar som passerar turbiner i kraftverk stryker med. Det säger sig själv att med tre kraftverk i rad blir det inte många ålar kvar för oss att äta på julbordet. För ålen kan man skapa en alternativ vandringsväg förbi den farliga turbinen. I ett sådant svenskt försök minskades dödligheten från 72% till 10%. Det har skrivits om andra lösningar, fingaller och smitvägar. Det finns många bra tekniska lösningar och det är inte dyrt!

Ändå diskuterar man att fånga ål med håv och skyffla runt ålen. Varför? Vattenfall har skrivit en rapport om att återskapa vandringsvägar (pdf). Ärligt talat är jag förvånad att de kan skriva en sån rapport utan att en enda gång referera till lagen som faktiskt föreskriver såna vandringsvägar, och  att de inte en enda gång beskriver varför de inte följer lagen. Med tanke på den bristande respekten för lagen är det kanske inte förvånande att Vattenfall i rapporten föreslår: ”På kort sikt är endast alternativet för att reducera dödligheten för utvandrande ål vid passa-ge av kraftverken uppsamling och förbitransport av ål.”

Kan det vara så enkelt att med regeringens Fas-3 politik så finns arbetskraft för att fånga ål för hand och skyffla runt dem?

Vad man bör göra: laxen

När det gäller laxen är det lite dyrare, men lösningar finns. (Även om jag bara väntar på att nån miljöexpert ska föreslå att vi ska fånga även dem med håvar och skyffla runt dem).

Det finns olika lösningar för laxen också. Omlöp (en konstgjord bäck), eller laxtrappor. Det pågår forskning om laxhissar också. Men det är värt att påpeka att en lax inte bara ska komma uppströms, den ska komma nerströms också utan att bli laxmos i turbinerna. Ett helhetstänkande behövs.

 Det är upp till staten

Det här är ett typiskt exempel på att staten behöver spela en reglerande roll. De privata aktörerna anser inte sig ha råd, inte heller det statliga Vattenfall. Alltså måste det regleras i lag.

Det finns en lag nu, men den är ett skämt, Varför? Jo man har i olika vattendomar gång på gång befriat bolagen från skyldigheten att bygga vandringsvägar för fisken. Då blir det så galet som det är nu.

Regeringen har utrett ärendet men kom fram till att inga speciella insatser behövdes. Vilket är lite egendomligt.

Våren 2006 tillkännagav riksdagen som sin mening att regeringen skulle utreda förutsättningarna för att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag (bet. 2005/06:BoU11, rskr. 2005/06:237).

(…)

Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna och avslår samtliga motionsyrkanden. Utskottet redovisar att regeringen nyligen gett en särskild utredare i uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i bl.a. miljöbalken. Genom tilläggsdirektiv har utredaren även fått i uppdrag att se över 4 kap. 6 § miljöbalken. Flertalet motionsyrkanden går ut på att regelverket behöver ses över i olika avseenden. Eftersom utredningsdirektiven omfattar de frågor som tas upp i motionerna anser utskottet att det inte finns anledning att föreslå någon åtgärd från riksdagen. När det gäller ett motionsyrkande om undantagsbestämmelsen i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken anser utskottet att yrkandet får anses helt tillgodosett genom de beslutade tilläggsdirektiven.

I reservationerna kan man läsa att S, V och Mp ansåg att insatser behövs.

Vi anser exempelvis att miljöbalken bör gälla vid ombyggnad eller tillbyggnad av vattenkraftverk. Regeringen skriver i sin skrivelse (skr. 2010/11:163) att vattenverksamhet ska bedrivas enligt tillstånd som prövas enligt miljöbalkens hänsynsregler och leva upp till EU-rättens krav. Men regeringen redovisar inte i skrivelsen hur den ämnar gå vidare för att lösa problemet, vilket vi uppfattar som otillfredsställande.

(…)

De företag som ansvarar för vattenreglering bör åläggas att anlägga fiskvandringsvägar för att bevara eller återställa den biologiska mångfalden. Kraftbolagen saknar i dag i stort sett motivation för att arbeta med att återställa och förstärka den biologiska mångfalden. Samtidigt finns det behov av fortsatta och förstärkta insatser från verksamhetsutövarna för att bevara och återskapa den biologiska mångfalden i vattendragen. Regeringen bör särskilt pröva möjligheten att införa ett generellt krav på fungerande omlöp för upp- och nedströms vandring av fisk vid kraftverk och dammar.

 Att insatser behövs råder knappast nån tvekan om. När det gäller miljövård måste staten träda in då marknaden inte klarar av att skydda miljön. Vi läser om den hotade ålen och laxen men inte om turbinerna som mosar lax och ål och älvarna och vattendragen som är reglerade där laxen inte kan vandra. Det finns ett enkelt sätt att rädda laxen och ålen: se till att man måste följa lagen. Punkt slut!

När en lag är så tandlös att ingen som skriver rapporter ens bryr sig om att nämna att lagen finns, och resultatet är att miljön hotas, är det regeringens ansvar att göra något åt det!

%d bloggare gillar detta: