Senaste nytt

8 mars: Kvinnors rättigheter i Sverige, en liten kronologi.

Den goda statenKVINNORS RÄTTIGHETER Det är den 8 mars, och vad kan vara mer passande än en liten kronologi över den svenska statens förtryck mot kvinnor och när olika förtryck upphörde.

1859. Kvinnor tillåts bli lärare. 1861 öppnar en skola för kvinnor som vill bli lärare.

1864.  Mannen förlorar sin lagstadgade rätt att aga sin hustru. Våldtäkt är lagligt till 60-talet. Strafflagens 14 kap. 26 § lyder »Qwinna, som, i uppsåt att döda eller fördrifwa sitt foster, nyttjar inwärtes eller utwärtes medel, som sådan werkan hafwa kanwarde dömd, om fostret kommer utan lif eller ofullgånget fram, till straffarbete från och med twå till och med sex år, och i annat fall, till sådant arbete eller fängelse i högst sex månader»,

1863. Ogifta kvinnor blir myndiga vid 25 år i Sverige, medan alla män blev myndiga vid 21 år. Vid giftemål upphör myndigheten och mannen blir förmyndare.

1870. Kvinnor får rätt till gymnasietbildning, men endast läsa hos privata lärare. Därmed kan kvinnan läsa på universitet men ytterst få gör det förrän 20-talet. Detta motiverades med att de ”få genier” som gud skapat bland kvinnorna skulle kunna få högre utbildning. Resten behövde inte det.

1884 fick alla ogifta kvinnor myndighet. Gifta kvinnor blev myndiga först 1920.

1884. Första motionen om kvinnlig rösträtt i riksdagen. Avslås med motiveringar som ”kvinnors kjolar är för breda” (Sparre). (!)

1888. Sveriges första kvinnliga läkare var Karolina Widerström.

1897.  Elsa Eschelsson, 1861-1911, Sveriges första kvinnliga doktor i juridik och Nordens första kvinnliga docent. Alltså den första kvinnliga universitetsläraren.

1909Den första kvinnliga teologie hedersdoktorn, Emilia Fogelclou.

1910. Första kvinnan väljs in i en stadsfullmäktige . I Örebro.

1913. Allmän pension för både kvinnor och män

1919. Majoriteten av kvinnorna får rösträtt i Sverige.

1920. Även gifta kvinnor var omyndiga fram till 1920 då de blev myndiga (vid 21 års ålder).

1927. Kvinnor fick rätt att gå i gymnasiet i Sverige. Då blir det också praktiskt möjligt för kvinnor att söka högre statliga tjänster. (Det tilläts 1923 men få kunde utnyttja detta förrän 1927.)

30-talet. Arbetstidslagstiftningen som införs gäller inte för de flesta kvinnoyrken. Sköterskor jobbar 60 till 70-timmar om veckan.

1935. Fram till 1935 var kvinnors pension mindre än männens pension.

1937.  Jämställd lön för manliga och kvinnliga folkskolelärare.

1937. Fram tills 1937 sågs offer för incest och liknande övergrepp som medskyldiga till brottet och dömdes till fängelse. Offret kunde dömas till straffarbete i minst sex månader och högst fyra år. Offrena var oftast kvinnor.

1938. Preventivmedel var förbjudna i Sverige fram till 1938.

1938 läste en kvinna för första gången nyheterna i svensk radio.

1939. Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning var giltiga skäl för avskedande av kvinnor i statlig tjänst. Rätten att avskeda i statlig tjänst avskaffas.

1944. Homosexualiteten blir tillåten i Sverige.

1944. Åklagaren får rätt att åtala den som grovt misshandlat sin fru även om frun inte anmäler.

1944. Upphävs rätten att avskeda under förevändning av giftermål eller graviditet även i privata sektorn.

1945. Fattiga får rösträtt i Sverige, alltså får fattiga kvinnor rösträtt detta år. Vi hade statare i Sverige fram till detta år. Folk blev livegna genom skuldsystem och kunde inte flytta. Rättslösa.

1946. Kvinnor tillåts bli domare i Sverige.

1947. Lika lön mellan män och kvinnor för samma tjänst i statliga yrken införs.

1947-04-09. Karin Kock-Lindberg är den första kvinnan som tillåts komma in i regeringen. (Som familje- och kvinnominister.)

1949. Kvinnor fick rätt att vara förmyndare över sina egna barn.

1950. Samiska tillåts gradvis i skolorna från 1950. Samiska kvinnor börjar få medborgerliga rättigheter.

1951. Kvinnorna får behålla sitt svenska medborgarskap då de gifter sig med utländsk medborgare.

1951. Svenska medborgare hade inte rätt att inte tillhöra ett religiöst samfund. Först detta år fick man rätt att lämna svenska kyrkan utan att tvingas gå in i nytt samfund. Även icke protestanter kan tillträda högre statliga poster.

40-talet, 50-talet och 60-talet. Rasbiologi och tvångssteriliseringar. Ca 95% av de ca 65000 drabbade är kvinnor.

1955. 90 dagars betald mammaledighet för yrkesarbetande kvinnor

1958. Kvinnor tillåts bli präster.

1960. Det var förbjudet att informera minderåriga (=omyndiga) om homosexualitet som ngt positivt fram till 1960. Detta drabbade främst män men även kvinnlig bi- och homosexualitet omfattades av lagen.

1962. Funktionshindrade, däribland givetvis kvinnor, hade inte rätt till skolutbildning i Sverige förrän runt 1962. med datarevolutionen på 1990-talet fick de sista kvinnliga (och manliga) funktionshindrade möjlighet att läsa och skriva.

1962. Det blir straffbart i Sverige för en man att våldta sin hustru.

1964. Fysiskt funktionshindrade hade ingen rätt att rösta förrän 1964. Gravare psykiskt funktionshindrade får den rätten 1989.

1964. P-piller tillåts som preventivmedel

70-talet. Tornedalsfinnarna börjar få medborgerliga rättigheter däribland rätten till sitt eget språk.

1970. Sambeskattningen avskaffas. Den gifta mannen och kvinnan betraktas nu som eget ekonomiskt subjekt.

1972. Råd om preventivmedel får ges av barnmorskor.

1973. Först 1973 uttalade riksdagen att homosexualiteten var en fullt accepterad läggning i statens ögon. Fram tills dess ansågs den politiskt sett vara ”abnorm”.

1973. Förbud mot könsdiskriminering vid statlig anställning.

1974. Föräldraförsäkringen införs med början till lika rätt för män och kvinnor att vårda sitt barn.

1975. Fri abort fick Sverige 1975.

1979. Fram till 1979 ansågs vara homosexualitet var en mental rubbning i Sverige.

1980. Kvinnor tillåts vara statschefer i Sverige. (Den manliga tronföljden avskaffas.)

1982. Namnlagen. Vid giftermål får kvinnan och mannen välja vems namn de skall ta. Kvinnan får inte längre mannens efternamn vid giftemål.

1983. Alla yrken i Sverige blir öppna för kvinnor.

1989. Omyndigförklaring avskaffas. Vilket innebär att det var först då vi fick lika rösträtt för alla vuxna medborgare (över 18 år).

Kampen för lika möjligheter för alla, oavsett kön,läggning, etc,  är inte över. Men låt oss skänka en tacksamhetens tanke åt alla de män och kvinnor som slagits för att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter i Sverige.

%d bloggare gillar detta: