Senaste nytt

Tankesmedjan Liberalerna: inför plattskatt & medborgarlön

Tankesmedjan Liberalerna har gjort ett utspel idag om en ny skattereform i form av ett svar på LO-ekonomers utspel om behovet av en skattereform. Liberalerna föreslår ett system med plattskatt och en konstruktion som liknar medborgarlönen, med grundavdrag för alla medborgare.

På Liberalernas hemsida skriver Jan Rejdnell lite utförligare om tankesmedjans förslag:

De anser att det finns ett behov att skapa ett enklare, överskådligt och mer rättvist skattesystem. Tankesmedjan vill därför ha plattskatt. Det är första delen av deras förslag.

Men de vill även att de sociala avgifterna som varje arbetsgivare måste betala för varje anställd, ska lyftas fram. Alla skatter måste vara synliga.

Andra delen utgörs av införandet av en sorts medborgarlön, ett grundavdrag för låginkomsttagare.

De skriver.

Tankesmedjan Liberalerna vill utreda hur ett nytt skattesystem med en så kallad platt skatt skulle kunna införas i Sverige.Sverige har, som bäst i klassen i Europa, möjlighet att gå i spetsen för en modern ekonomisk politik, med ett funktionellt plattskattesystem. Ett trygghetssystem med en slags medborgarlön som skyddar de mest utsatt och som ger ett effektivare företagsklimat.

Ett skattesystem måste vara överblickbart, förutsebart och upplevas rättvist av varje medborgare. Dagens system innehåller en stor demokratisk brist, i sin oöverskådlighet. Om alla skatter görs synliga och därtill arbetsgivaravgiften i sina olika delar skrivs ut på lönespecifikationen och skattsedeln, ökar transparensen. Har inte medborgarna hela bilden klar för sig är risken överhängande att agerandet sker på antaganden istället för baserat på fakta…

Plattskatt har redan börjat införas i flera länder i Europa. Liberalerna vill införa det här också men kombinera det med bland annat grundavdrag för att skydda låginkomsttagare.

Platt skatt på inkomster av tjänst är relativt ovanlig i utvecklade ekonomier. Bland de nordiska länderna har Island platt inkomstskatt för både privatpersoner och företag. Merparten av världens utvecklade ekonomier har kombinationer av platta skattesatser och progressivitet/regressivitet för olika former av inkomster och vid skatteuttag på olika fiskala nivåer (exempelvis stat och stad) och ofta även grundavdrag och inkomster som helt undantas beskattning. Sverige har inga inslag av platt skattfilosofi i sitt skattesystem.

Skatten på arbete (inkomstskatt och socialavgifter) står i dag för ca två tredjedelar av de totala skatteintäkterna och en tredjedel av BNP. Mycket små förändringar får därför stora effekter. Med ett omedelbart införande av platt skatt skulle beskattningen för dagens låg- och medelinkomsttagare öka jämfört med dagens skattesystem. Skatteuttaget och marginalskatten minskar däremot för höginkomsttagare. Beskattningens tyngdpunkt förflyttas bakåt i inkomstskalan med platt skatt. Att försöka ändra på detta genom att gå den omvända vägen och sänka skatteskalan över hela linjen för att på så sätt få ”rättvisa” – kostar för mycket. Då får man inte in tillräckligt med skatt för att klara den grundläggande välfärden.

Därför vill Tankesmedjan Liberalerna utreda vad som händer när man inför ett högre grundavdrag som kan vara till nytta för alla med låga inkomster för att på så sätt överbrygga och kompensera.

Till dem som inte har någon inkomst alls vill vi räkna på möjligheten att införa garantiersättning från staten – en slags motsvarighet till nya pensionssystemets garantipension. Med ett system med höga grundavdrag och garantiersättning för de som inte har någon inkomst alls – garanteras en ekonomisk grundnivå för alla individer i samhället. Med ett sådant system slipper man kränkande och kostsamma individuella prövningar med ”socialbidrag” och andra typer av prövade bidrag. Individen får ett generellt skydd av samhället och ekonomisk möjlighet att klara sitt livsuppehälle. Det är individen som skall ordna sitt liv och inte som nu där man lagt över ansvaret på samhället att ordna för individen. Det är upp till individen att hushålla med de ekonomiska stöd som samhället garanterar. Ordna bostad, mat, kläder och försöka få ett eget arbete.

Det är viktigt att påpeka att den som tjänar dubbelt så mycket i ett platt-skatte-system också betalar dubbelt så mycket i skatt. Kombinationen med platt skatt i kombination med en garantiersättning har många vinnare.  En utredning skall visa på tänkbara negativa effekter och på hur dessa kan överbryggas….

Ersättningen för dem som inte har någon form av inkomst, fasas sakta ut i takt med ökande arbetsinkomst. Här finns olika system där personen som får ersättningen måste stå till arbetsmarknadens förfogande alternativt system kallat Earned Income Tax Credit (EITC) är ett system med en spärr så att bidraget bara ges till dem som arbetar deltid och/eller med låg lön. I båda systemen finns en brytpunkt. Under brytpunkten ges bidrag och över brytpunkten ges inga bidrag. Det finns olika för- och nackdelar med systemen. Generellt skulle alla tjäna procentuellt lika mycket på en ökning av arbetsinkomsten. Det är dessutom en fördel att systemet garanterar att ingen hamnar under fattigdomsgränsen.

Förslaget är nytänkande och bra. En stor fördel med det är att det kombinerar en fråga som anses vara ”vänster”, dvs medborgarlönen med en som anses vara ”höger” dvs den platta skatten. Därför bör det inte vara orimligt att det går att skapa allianser över blocken om man satsar på detta nya skattesystem. Istället för att reagera mot ordet ”platt skatt” borde LO-ekonomer och andra i ”vänstern” titta närmare på detta förslag.

Frihetssmedjan kommer noga att följa utvecklingen, och debatten kring, detta förslag.

%d bloggare gillar detta: