Senaste nytt

Flexicurity: Folkpartiet vill reformera LAS

Folkpartiet vill reformera LAS, genom att bland annat ta bort turordningsreglerna vid anställning, så att kompetens, inte anställningsår, ska avgöra vem som blir uppsagd vid neddragningar. Frågan ska avgöras nästa helg, då man håller ett landsmöte i Karlstad.

Förslaget partistyrelsen lagt fram innehåller både förslag till starkare grundtrygghet för arbetstagare, och flexiblare regler för företagare.

Arbetstagaren föreslås få ett starkare skydd genom allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och ett högre tak i a-kassan de första hundra dagarna. Arbetsgivaren föreslås slippa de krångliga turordningsreglerna vid anställning.

Folkpartiet har inspirerats av det danska flexicurity-systemet när de utformat sitt förslag.

Turordningsreglerna

Lagen om Anställningsskydd måste reformeras, det inser fler och fler.

Turordningsreglerna har stora negativa effekter. Anställda är i dagens värld inte utbytbara hur som helst. LAS-reglerna håller grupper som vill in på arbetsmarknaden utanför, som drabbar ungdomar och invandrare. Turordningsreglerna har negativa effekter på äldre och mer erfarna också, som hamnar sist i kön vid nyanställning.

De gamla LAS reglerna är konstruerade för ett Sverige där anställda var utbytbara. Där den ene arbetaen var den andre lik, och där man sällan bytte jobb. Ja, det sågs till och med som något negativt att byta jobb.

Dagens arbetsmarknad ser annorlunda ut, och, helt ärligt: jag tror få människor vill ha tillbaka ett system som såg folk som utbytbara.

Samtidigt kvarstår behovet av stabilitet och trygghet för anställda, och rätten att slippa godtyckliga avskedanden.

Den danska modellen

Folkpartiet beskriver det danska systemet så här i ett PM som finns på deras hemsida:

I Sverige finns det saklig grund för uppsägning i två fall. Det vanligaste är arbets­brist, men det går också att säga upp en anställd av personliga skäl när denne misskött sin anställning. Även en dansk arbetsgivare måste ha saklig grund för uppsägning, men den danska lagen medger fler sakliga skäl. Arbetsgivaren kan hänvisa till såväl arbetsbrist som dålig ekonomi i företaget. Men även brister i arbetstagarens kvalifikationer kan vara saklig grund för uppsägning i Danmark.

En dansk arbetsgivare behöver inte följa en turordnings­lista vid uppsägningar utan kan själv välja vilka han vill behålla. Inom den privata sektorn har vissa arbets­gi­va­re och fackförbund tecknat avtal där anställningstiden vägs in som en faktor vid uppsägningar om detta inte skadar verksamheten. Offentliga arbetsgivare får däre­mot inte använda turordningsregler baserade på anställningstid utan är skyl­diga enligt lag att behålla de mest kvalifi­ce­rade medarbetarna vid uppsägningar.

I Danmark finns till skillnad från i Sverige inte någon lagstadgad företrädes­rätt för personer som tidigare sagts upp på grund av arbetsbrist att bli återanställda när arbetsgivaren vill nyanställa.

I Danmark är ersättningen vid arbetslöshet 90 procent av förlorad lön i två år. Högsta ersättning är ca 19 900 svenska kronor i månaden. Men när ersättningsperioden i arbetslöshets­försäkringen är slut i Danmark hänvisas de arbetslösa till socialbidrag. I Sverige så får den arbetslöse plats i jobb- och utvecklingsgarantin, där ersättningen är 65 procent förlorad lön utan tidsbegränsning.[1]

I Danmark finns goda möjligheter till omskolning och vida­re­­utbildning för arbets­lösa. Men även svensk arbets­mark­nadspolitik är ambitiös och erbjuder många möjligheter till praktik och vidareutbildningar.

Svenskt Näringsliv och LO har inte kunnat enas om ett förslag för en reform a LAS. Man kan lite förenklasäga att förhandlingarna stupat vid försök att jämka samman LO:s rättmätiga oro för oseriösa arbetsgivare med Svenskt Näringslivs rättmätiga oro för oseriösa anställda… Båda parter har givetvis rätt, bådas säkerhet måste tillgodoses.

Nu är knappast Flexicurity en patentlösning som genom ett trollslag löser alla problem i världen. Men… Folkpartiets förslag är ett steg i rätt riktning för att hitta ett sätt att kombinera behovet av ekonomisk stabilitet i tillvaron för arbetstagare med behovet av flexibilitet för arbetsgivare. 

%d bloggare gillar detta: