Senaste nytt

Det visste du inte om SSU:s stadga

ssu-logoSista dagen i Almedalen för i år. Sista stadgegranskningen på Frihetssmedjan. Nu har turen kommit till det ungdomsförbund som är så säkra på att de bör ha makten att de till och med kallar sina lokala avdelningar för kommuner, förvisso helt i linje med namnstandarden i det parti de stödjer.

Upprinnelsen till att Frihetssmedjan över huvud taget granskar ungdomsförbundens stadga var en liten formulering i just SSU-stadgan och vi har hela veckan sett fram emot att granska den i sin helhet. Här följer alltså vår topp fem-lista över de mest udda, tänkvärda eller roliga formuleringarna i SSU:s stadga.

5. Ord-för-ord-protokoll

§8 Kongressen

MOMENT 8.6 Protokoll

Beslutsprotokoll ska vara ombuden och SSU-distrikten tillhanda senast fem (5) månader efter avslutad förbundskongress. Ord-för-ord-protokoll ska vara ombuden tillhanda senast tio (10) månader efter avslutad förbundskongress genom utskick till distrikten.

Alla stadgenördar är medvetna om vikten av ord. SSU tar detta steget längre och har obligatoriska ord-för-ord-protokoll på sin kongress. Det är samma typ av protokoll som förs i riksdagen och på rättegångar. Frihetssmedjan kan bara gratulera SSU till deras finansiering, som medger stenografer på kongresserna. Vi tror att vi ska be SSU att få se något sånt protokoll framöver – maila dem till info [at] frihetssmedjan.se när ni är redo, SSU.

4. Extra uttaxering

§2 Medlemmens rättigheter och skyldigheter

MOMENT 2.2.3 Insamling av verksamhetsmedel lokalt

Utöver medlemsavgiften kan SSU-distriktet, SSU-kommunen och SSU-klubben besluta om extra uttaxering. Denna insamling av verksamhetspengar kan organiseras genom förbundet och ske genom autogiro. Summan fastställs av respektive organisationsleds årsmöte och är en för medlemmen frivillig avgift, så tillvida lokala stadgar inte säger annat. Avgiften ska vara inrapporterad till SSU-förbundet senast den 1 november inför kommande år.

§14 Avgifter

MOMENT 14.1 Avgifter

/…/Förbundsstyrelsen äger rätt att besluta om extra uttaxering. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelar (3/4) av de på förbundsstyrelsesammanträdet avgivna rösterna.

SSU är det enda förbund som föreskriver möjlighet till skatt på de egna medlemmarna. Vi vet att SSU tycker att de egentligen är mer av en myndighet än ett ungdomsförbund, eftersom det är Socialdemokraterna som styr Sverige och varje annat valresultat är att likställa med en statskupp, men beskattningsrätt har en lite konstig klang för oss som står bredvid och ser på.

3. Avyttrande av fast egendom

§11 Fast egendom

Vid köp eller avyttrande av fast egendom tillhörande SSU-kommun eller distrikt ska samråd ske med förbundsstyrelsen.

Nu är det förvisso Vänsterpartiet som under veckan velat skriva in i grundlagen att försäljning av offentlig egendom ska ske genom kvalificerad majoritet, alternativt genom två beslut med mellanliggande val – ungefär som stadgeändringar eller grundlagsändring light – men SSU är det enda förbund som i stadgan har regleringar om hur fast egendom ska avyttras eller köpas. Här är det centralstyrning från politby… förlåt, förbundsstyrelsen, som gäller.

2. Förhållande till moderparti och -fackföreningsrörelse

§1 Ändamål

Förbundets ändamål är att samla Sveriges Socialdemokratiska ungdomsorganisationer. SSU ska verka för en samhällsutveckling i demokratisk socialistisk riktning utifrån principerna i förbundets principprogram och handlingsprogram samt Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis program och allmänna grundsatser. Förbundet ska bedriva upplysningsverksamhet bland ungdomar och ge medlemmarna kunskaper om socialdemokratins idéer och politiska strävan samt det verklighetsförändrande arbete som följer av ideologin. Förbundet ska arbeta för ungdomars intresse inom de sociala, ekonomiska och kulturella områdena.

SSU är det socialdemokratiska partiets och Landsorganisationens ungdomsförbund och förbundet ska således delta i partiets och fackföreningsrörelsens agitations- och organisationsarbete. Detta är en naturlig följd av den intresse- och åsiktsgemenskap som skapar grunden för samverkan mellan förbundet, partiet och Landsorganisationen.

Förbundet ska samarbeta med socialdemokratins ungdomsorganisationer i andra länder samt med organisationer inom International Union of Socialist Youth för att skapa en samhällsordning, som på den demokratiska socialismens grund skänker frihet och likaberättigande för alla människor och nationer.

§2 Medlemmens rättigheter och skyldigheter

MOMENT 2.2 Medlemskap

/…/
Medlem bör ansluta sig till Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Medlem bör som löntagare ansluta sig till facklig organisation. Medlem får icke tillhöra mot Sveriges Socialdemokratiska Ung- domsförbund stridande organisation.

§7 Förbundet

MOMENT 7.3 Representanter

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, Landsorganisationen och Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund kan utse en representant var som kan delta på förbundsstyrelsens sammanträden och då har yttrande- och förslagsrätt.

I det långa textstycket ovan hittar vi anledningen till att Frihetssmedjan alls har genomfört dessa granskningar: det faktum att SSU ska ”delta i partiets och fackföreningsrörelsens agitations- och organisationsarbete”. Just ordet agitation är det lilla udda ordet som vi inte hör ofta nuförtiden. Ordet har några olika tolkningar, men att enbart ”bearbeta den allmänna meningen” brukar ju nuförtiden kallas att opinionsbilda, så vi antar att det medvetna valet av just agitation ska tolkas som att sätta i rörelse, uppvigla eller upphetsa. Nu tycker ju vi på Frihetssmedjan om gamla fina ord, men vi är lite tveksamma till om bruket av just detta ord är helt bekvämt.

I övrigt är kopplingen till det Socialdemokratiska arbetarepartiet stark. Men det är inte bara till partiet. SSU är nämligen inte bara ett partipolitiskt ungdomsförbund, utan ett fackföreningsrörelseanknutet ungdomsförbund (ja, det där kan vara det längsta ordet vi skrivit på länge). Medlemmarna ansluts inte automatiskt till vare sig Partiet eller Facket – kanske lärde de sig efter debatterna om LO:s automatanslutning av alla sina medlemmar till Socialdemokraterna på 1970- och 1980-talen någonstans – men medlemmarna bör ansluta sig till såväl Parti som Fackförening enligt stadgan.

1. Valordning för kongressombud

§9 Valordning vid val av kongressombud

MOMENT 9.1 Ombudsfördelning

MOMENT 9.2 Valkretsar

MOMENT 9.3 Förslag till ombud

MOMENT 9.4 Valtid

MOMENT 9.5 Valsätt och information om val av kongressombud

MOMENT 9.6 Röstsammanräkning

MOMENT 9.7 Besvär över valet av kongressombud

MOMENT 9.8 Stadgar för nyval

På förstaplatsen hittar vi regleringen av hur kongressombud ska väljas. I princip två hela sidor av stadgans 19 sidor – 14 om vi räknar bort försättsblad, innehållsförteckning osv – ägnas åt hur ombuden till kongressen ska utses. För några av oss som studerat SSU utifrån är detta en stark bekräftelse på vår bild av ett förbund som primärt handlar om att lära ut de bästa kuppknepen, var i ryggen man bäst sätter knivarna och hur man maximerar sitt inflytande på kongress och i förbundsstyrelse för att den egna falangen ska gå vinnande ur striderna.

Nu invänder säkert många unga socialdemokrater att så inte alls är fallet. Det är dock den förhärskande bilden utåt och stadgan talar tydligt till oss utomstående att det ligger något i den.

Bubbelanalys

SSU är ett tidigare maktpartis ungdomsförbund, vilket syns. Stadgan är väl genomarbetad och använder sig exempelvis av metoden att först skriva ut alla siffror med bokstäver, följt av talet skrivet med siffror inom parentes, typ ”tre (3)”. Typisk byråkratsvenska, som för övrigt är något som alla svenska myndigheter aktivt arbetar med att utrota.

Självbilden lyser tydligt igenom även i denna stadga och formuleringar med mera bekräftar den utomståendes bild av förbundet. Med andra ord, få överraskningar, men lite roligare formuleringar än exempelvis knastertorra LUF. Tack SSU för inspirationen till den roligaste artikelserie vi gjort på länge och fortsätt agitera för att er världsbild faktiskt är på riktigt – ni kan vara rätt söta när ni gör det.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: