Senaste nytt

Vad skolinspektionen säger om Lundsbergs internatskola

Lundsbergs internatskola har diskuterats en del på sistone. Men varför har debatten blossat upp? Är det bara smutskastning, som en del säger? Jag noterar att anledningen till att debatten kommit igång är att Skolinspektionen gjort en tillsyn av förhållandena på Lundsberg och gett skolan två månader att förändra alla gamla mönster av, vad de menar är pennalism och otrygghet. Så här skriver skolinspektionen.

Syftet med utbildningen inom skolväsendet är enligt skollagen att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden såsom respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Tillsynen visar att huvudmannen bedriver en verksamhet som när det gäller trygghet och studiero strider mot bestämmelserna i författningarna eftersom elever systematiskt utsätts för kränkande behandling av andra elever och skolan arbetar inte aktivt för att förebygga och förhindra dessa kränkningar på det sätt som anges i 6 kap skollagen (2010:800).

Av de anmälningar som kommit in till Skolinspektionen och av intervjuer som gjordes vid besöket konstaterar Skolinspektionen att det finns ett informellt regelsystem vid skolan. Det informella regelsystemet medför att äldre elever systematiskt kränker yngre elever. Av tillsynen framgår att eleverna vid Lundsbergs skola fostras i ett system där eleven som nybörjare vid skolan ska vänja sig vid att utsättas för kränkande behandling såsom kränkande tillmälen och våld.

Källor för den som vill veta mer.

Svd skriver om Lundberg och internat  idag. Artikelserien i SvD  för en vecka sen kan ni läsa här.

Aftonbladet skriver också om Lundsberg. Artiklarna kan läsas här. Johan Rabeus skildring av tiden i Lundsberg är också läsvärd.

SR om skolinspektionens kritik av Lundsberg.

SVT debatt om Lundsberg.

Café 2010.

Lundsbergs rektor svarar på kritiken.

Skolinspektionens uttalande om Lundberg och dess uttalande om internatskolor.

Lundsbergs skola: hemsidan

Efter ett antal år på skolan finns det elever som lärt sig hur man genom anpassning till detta system hamnar överst i hackordningen och därmed får en maktställning på skolan. De kan då i sin tur utöva kränkande be-handling och våld mot yngre elever samt kräva att andra elever passar upp dem. Det finns således elever som har lärt sig att ”ta stryk” och därmed också tillskrivits en viss ställning vid skolan. Men det finns elever som inte anpassar sig till att systematiskt utsättas för kränkande behandling och i vissa fall avslutar sin skolgång, då de inte förmår att vara kvar vid Lundsbergs skola. Elever som slutar omtalas som att det är fel på dem. För en elev vid ett riksinternat är den direkta kontakten med föräldrarna begränsad varför eleven är mer utsatt än vid andra skolor.

Rektorn och personalen på skolan har inte lyckats få stopp på kränkningarna som på-går inom det informella regelsystemet. Personal vid Lundsberg uppfattar inte heller alltid företeelser på skolan som kränkande. Det har skett en normalisering av fenomen som i samhället i övrigt anses vara oacceptabla. Det får som resultat att kränkningarna inte anmäls till rektorn eller huvudmannen. Huvudmannen utreder därför inte de incidenter som inträffar och åtgärder vidtas inte för att förebygga och förhindra ytterligare kränkningar. Ett system som normaliserar kränkande behandling i den svenska skolan är inte acceptabelt.

Lundsbergs skola har som riksinternatskola en särskild situation, där det inte är möjligt att separera skolan och elevhemmen utan dessa måste behandlas som en helhet. Ele-verna vid skolan kommer från hela landet och bor med enstaka undantag på skolans elevhem. De åker vanligtvis hem var tredje helg. Vad som händer på elevhemmen påverkar och får konsekvenser för eleverna i skolan. Härigenom har huvudmannen ett ansvar att aktivt förebygga och förhindra de kränkningar som sker.

Skolinspektionen pekar i denna tillsyn på förhållanden vid Lundsbergs skola som leder till att Skolinspektionen fattar beslut om föreläggande för skolans huvudman…

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) huvudman-nen, Stiftelsen Lundsbergs skola, att senast den 28 februari 2012 avhjälpa påtalade brister genom att vidta nedanstående åtgärder.

Jo, även jag har mött en och annan f.d. elev. En jag mötte berättade hur lärare (!) slutade använda personens riktiga namn och kallade honom bara tarmludd (smeknamnet på de svagaste eleverna i första ring). Han lämnade skolan i första ring.

Det är väl som med mobbing i skolor i allmänhet. Det är aldrig majoriteten som mobbas, så för majoriteten är mobbing och pennalism inte ett problem. Om man inte ser pennalismen från ett ”tarmludds” synvinkel förstår man inte problemet med det.

Som liberal månar jag om privatskolorna. Jag vill ha fler, inte färre, privatskolor i Sverige. Men jag anser att skyddet för eleverna måste stärkas så att man kommer åt problem med mobbing och sånt, oavsett om skolan är privat eller kommunal.

Internat och gamla traditioner i all ära, men tarmar och tarmludd kanske inte riktigt hör hemma i en modern skola? 

%d bloggare gillar detta: