Senaste nytt

Flyktingvåg: Vad bör göras?

Jag är en varm vän av invandring och jag tycker det är fantastiskt att människor vill komma till Sverige. Men jag har också alltid varit medveten om att det finns en gräns för hur många vi kan ta emot under en viss tid. Det ser ut som att vi nått den gränsen. Redan innan sommaren började det märkas. Migrationsverket skrev dock ner prognosen från 80 000 till 70 000 asylsökande. Efter sommaren började det stå klart att vi står inför en ny situation i fråga om invandring. Sverige står inför den största invandringen i modern historia. En invandring som överträffar den under andra världskriget. Den senaste veckan kom nästan 10 000 asylsökande. Om det fortsätter i den här takten så är det nästan en halv miljon människor per år. I dag, torsdag, kom också Migrationsverkets senaste prognos där man talar 160 000 asylsökande i år – alltså en fördubbling av prognosen från början av året. Verket skriver:

”Nuvarande mottagningssystem inte tillräckligt. Den kraftiga ökningen av asylsökande som kommer till Sverige gör att Migrationsverkets nuvarande kapacitet inte längre räcker till för att ge ett ordnat mottagande till nya asylsökande. Migrationsverket bedömer att det kommer att saknas mellan 25 000 och 45 000 boendeplatser vid slutet av året, och risken finns att behovet inte täcks trots alla extraordinära boendelösningar som ses över för tillfället.”

Om kostnaderna skriver man:

I jämförelse med Migrationsverkets juliprognos ökar kostnaderna för alla anslag som redovisas i den nya prognosen från 31 till 60,2 miljarder kronor under 2016, det vill säga en ökning med 29,2 miljarder kronor. … Prognosen för 2017 är att kostnaderna, jämfört med juliprognosens antaganden, ökar med 41 miljarder kronor till 73 miljarder kronor.”*

Det här kommer så klart påtagligt påverka vårt samhälle och våra samhällsinstitutioner. Vi ser redan hur skola och socialtjänst påverkas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar upp den stora flyktingtillströmningen som en del i kommuner och landstings allt svårare ekonomiska läge. Vi har helt enkelt inte plats för alla som kommer och vi får acceptera att vi inte kan ta emot flyktingarna på ett bra sätt. Flera kommuner har nu t.ex. lex sarah-anmält sig sig själva för att uppmärksamma att de inte klarar av att uppfylla sina åtaganden. Det handlar inte bara om ekonomiska resurser. Det behövs också reformeringar av våra institutioner. Men kris och utmaningar är förändringens moder. Självklart behövs det mycket pengar för detta. Dock är pengar inte allt. Att trycka in mer resurser i ett dysfunktionellt system är pengar i sjön och kan t.o.m leda till mer av det dåliga. Vi måste reformera systemenen.

Jag tar skolan som exempel då det är det område jag känner till bäst eftersom jag arbetar med det. Dels har vi en kostnadsökning som följer volymen. (Att inte tala om volymer är irrationellt. Volymberäkningar är grundläggande för att planera offentlig förvaltning.) Alla kommuner har olika skolpeng men skolpengen för grundskolan ligger i Stockholms stad på 80-96000 kr per elev och år beroende på årskurs men för nyanlända brukar kommuner lägga mer. Sollentuna lägger t.ex. 50 procent extra på varje nyanländ elev. Programpengen för språkintroduktion varierar mycket men inom Stockholms län ligger den på ca. 90-160 000 per elev och år. Men då klarar sig de flesta nyanlända rätt dåligt i skolan – särskilt de som kommer från högstadiet och uppåt. Det är bara de nyanlända elever som är studievana, särskilt drivna eller begåvade som klarar sig bra. Det är få kommuner som har ett tillfredställande system för nyanländas utbildning och det kommer bli allt svårare att hantera detta med volymökningarna.  Samtidigt finns det forskning som visar att problemen i svensk skola delvis kan härledas till invandringen.

Det saknas såväl skollokaler som personal. Platserna börjar helt enkelt snabbt ta slut. Det är t.ex. svårt att få tag på legitimerade lärare och speciallärare. I den kommun jag arbetar i finns inte längre plats i skolorna för nyanlända i årskurserna 6-9. Kommunen har skapat en särskild undervisningsgrupp till vilka lärare hyrs in. Som det ser ut nu ser det inte ut som att några av dessa elever kommer att kunna börja i ordinarie klasser förrän tidigast till hösten 2016. Kommer det fler nyanlända, vilket det ser ut att göra, kommer vi behöva starta flera sådana grupper och ju fler desto svårare blir det att få in dem i skolan. I praktiken börjar vi skapa ett parallellt skolsystem för nyanlända. Möjligen kan vi ha ett parallellt system för flyktingar så att barn till föräldrar som kommit för att arbeta, t.ex. från andra EU-länder, kan gå i ordinarie skolor.

Frågan som vi ställs inför är om den här flyktingströmmen snart är övergående eller om den kommer att fortsätta. Det finns rätt mycket som tyder på att den kommer att fortsätta. Den krassa verkligheten är att Sverige inte kan fortsätta ta emot en så pass stor andel flyktingar. Det här måste lösas på EU-nivå. Men även om flyktingströmmen skulle ta tvärt stopp idag har vi stora problem att tackla som vi blundat för allt för länge. Hela den svenska politiska och mediala eliten har stoppat huvudet i sand och vägrat titta rationellt på problemet. Nu har utopin ränt in i verkligheten.

Sverige är ett land som snällt tar emot människor men är uselt på att integrera dem i samhället. Sverige har en oproportionerligt stor andel arbetslösa som kommer från andra länder än EU. Detta grundar sig de höga trösklarna för att ta sig in på arbetsmarknaden och drabbar inte bara flyktingar men de har svårare än andra grupper. Det största problemet för Sverige är att en väldigt stor del av de kommer hit helt enkelt inte kan bära sina egna kostnader. Det accentueras av att vi har en väldigt stor andel flyktinginvandring relativt arbetskraftinvandring. Till detta hör att den svenska ekonomin inte går så bra som många verkar tro: BNP per capita har legat still sedan 2007 vilket innebär att de faktiska resurserna inte ökar. SKL:s varningar om kommuner och landstings ekonomi kan delvis härledas till detta.

Detta är problem vi måste lösa. Så vad behöver vi göra? Först och främst behöver vi börja tala om problemen. Vi måste förstå att flyktingarna måste spridas inom hela Europa och inte bara i ett fåtal länder. Vi måste också se till att de som kommer hit kan bära sina egna kostnader. Jag har så klart inga direkta lösningar på detta men det viktiga är att vi diskuterar det rationellt. Här är mina förslag på lösningar:

 • Bygg upp ett rationellt system för flyktingmottagande som utgår från vad vi kan ta emot med en möjlighet till expansion utifrån vår institutionella förmåga.
 • Se till att uppehållstillstånden är tillfälliga men att alla som kan försörja sig legalt får stanna.
 • Anhöriginvandring är endast tillåten om de anhöriga kan försörja sig själva eller av familjen. Men om det är ordnat är alla välkomna.
 • Satsa ordentligt på utbildning för så väl barn som vuxna – Sverige är ett land där det är nödvändigt med gymnasieutbildning för att klara sig. Alla måste klara av språket och alla måste ha grundläggande utbildning. Här finns ett problem i att en majoritet av dem som kommer är, även enligt optimistiska beräkningar, lågt utbildade.
 • Liberalisera arbetsmarknaden och underlätta entreprenörskap, sänk skatten på tjänster och förenkla reglerna för företag. Vi måste acceptera en större lönespridning.

*73 miljarder kan jämföras med budgetposterna för ”ekonomisk trygghet för familjer och barn” på ca 85 miljarder, ”arbetsmarknad och arbetsliv” ca. 72 miljarder, ”utbildning och universitetsforskning” ca. 65 miljarder, försvars och samhällets krisberedskap” ca  50 miljarder eller ”internationell bistånd” ca. 24 miljarder. (DN:s jämförelse av olika budgetalternativ november 2014.)

Länkar (i oordning):

 1. Migrationsverkets sommarprognos 
 2. Skolpeng
 3. 10 000 flyktingar på en vecka
 4. Migrationsverkets prognos oktober 2015
 5. Dramatiskt läge för kommuner och landsting
 6. Arbetslöshet bland utlänningar ej från EU
 7. Kommuner lex sara-anmäler sig
 8. Rapport, Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa
 9. BNP per capita i Sverige över tid
 10. Grundskolepeng i Stockholms stad
 11. Jämförelse av olika budgetposter
Uppdaterad: 2015.10.13 i en tidigare version hette det att kommuner lex maria-anmält sig själva.

Björn Axén
Medarbetare på Frihetssmedjan. Liberal piratpartist som brinner för människors frihet och det öppna samhället. Arbetar med skolutveckling på kommunal nivå. Särskilt med kvalitetsarbete och nyanlända elevers utbildning. https://bjornaxen.wordpress.com/

 • snobben

  Superbra artikel. Har bara några tillägg. Dels att någon anhörig ska få ingå. En trygghet, eftersom det går lättare att anpassa sig, samt att dom slipper oroa sig för mycket för anhöriga. Sedan behövs en mottagande psykiatri som stöd, så dom kommer igång snabbare med språk och allt annat av nya intryck och inlärning.
  Jag tycker vi har ganska bra tillfälliga boenden. Sommarstugor, campingplatser som står tomma, samt lokaler tomma efter arbetstid, en del helt outhyrda. Sedan måste det inte vara en skola, förskola som sådan, utan lära och leka kan man var som helst.
  Det ligger ju ett ekonomiskt hållbart tänkande i det, till att börja med. Dom flesta av dom som är i behov, har egna händer och fötter och kan göra tillvaron bättre ur deras behov, än färdiga koncept. Då får dom också annat att tänka på. Dom har ju egna hjärnor.

 • snobben

  Att ta emot flyktingar innebär att hela den sociala otroliga hantering av allt som ingår i handläggningar, ansökningar, bidrag måste bli enklare och mer effektivt. Redan idag är dom överbelastade alla som jobbar med sådant. Det har slarvats rejält hittills därför.
  Sedan måste det finnas en regelbunden uppföljning i vad som fungerar och inte, innan
  problem blir lavinartade. Meningslöst att lägga pengar på sådant, samt ha koll på ekonomiska hållbara lösningar både för tillfällig vistelse och permanent. Det hör ihop med hur och vilka arbeten som är tänkbara i första hand praktik. Det måste även bli enklare regler för nystartade små företag. En del tycker svenska är absolut nödvändigt. Jag tycker engelska är viktigare. Ett språk man senare kan komma över gränser med. Dom flesta svenskar kan engelska. På vissa arbetsplatser är det ett krav. Tror inte att hemspråk kommer att finnas kvar senare. Sådant kan man lära hemma, eller betala själv. Lätt svenska som vardagsbehov räcker.

 • Pingback: Flyktingkrisen och de irrationella idealisterna | Frihetssmedjan()

 • marlies

  Vad gäller lärare är dom bäst som har intresse för barn och ungdom i grunden, inte dom som valt detta enbart ur intresseområden i sina ämnen. Det är viktigt att bli förstådd, och känna sig trygg vid inlärning. Det är svårt att integreras i svensk skola, eftersom barn utifrån har helt annan bakgrund, andra erfarenheter, annan livsmiljö,
  innan och nu. Därför har barn i skolan svårt att hitta gemensamma samtalsämnen som svenskar och dom förstår. Alla ämnen är inte heller lämpade att prata fritt om.
  Därför är aktiviteter i praktiska övningar lämpligare på lektionstid, eftersom det svenska språket bestämmer vad som lärs in i teori.

 • marlies

  Mest energi bör läggas på äldre barn. 9 – 12 åringar, som minns allt. En del har posttraumatisk stress. Små barn glömmer. När Libaneser kom levde dom äldre i krig i lek, det gör dom än i dag som kommer. Slog alla, luftgevär. Alltid hot och försvar inblandat. Vuxna i familjer har egen problematik, och kan därför inte sätta gränser.

 • marlies

  Begränsa vapenhandeln, ändra politik så folk kan livnära sig i egna länder. Flyktingar ser vi ständigt men inte alla som dött på vägen. Människor fulla med liv som har blivit vita av stannat hjärta. Läppar röda skrattandes som blivit bleka. Gråtande anhöriga hållandes i deras händer som önskat dem tillbaka till livet. Kistlock kan man stänga men minnet finns kvar.

 • marlies

  Säger vi ständigt ja tack till flyktingar säger vi också ja tack till fortsatt krigande. Det är inte samhällsmedborgarnas ansvar att styra det till rätta och slita ihjäl sig för placeringar och mottagningar av dessa. Det ligger på politikers bord. INTE VÅRAT.
  De ska förutse början till upptrappning vilket de också gör in ökad försäljning av vapen. Deras uppgift är att medla och se till att grundförutsättning finns för alla dessa människor som kommit från alla världens hörn de senaste tjugo åren. Alltid ska vi plocka resterna efter dem och städa. är förbannat trött på att först strida som dårar sedan gapa på de civila som ska ta emot, till allt större belastning på befintlig befolkning. det ena människoödet efter det andra. sabotaget lämnas vind för våg efter hur mycket kapital som helst i själva krigandet. Inte sjutton vill vi ingå mångkulturellt i Somalia eller Afganistan.

 • marlies

  Sedan denna tragiska snedvinkling att alla har ÖNSKAT komma till Sverige och Tyskland. Hade de fått ha fred och försörjning, möjligheter som i väst hade de stannat hemma. Lägg vapenkapitalet och onödig massproduktion på det. VI ÄR INGA IDIOTER ! De vill inte ha permanenta uppehållstillstånd, DE VILL HEM till en rättvis tillvaro. Har inte hört någon ropa JIPPI, mina släktingar är döda. Så roligt att vara här. Minderåriga barn är de sista som släpps av tvång av föräldrar. De som VILL komma, kommer självmant utan att krigas hit. Ska vi civila behöva lägga oss i vapenhandeln. Vem som helst kan få ångest av att tänka på hur många vapen per tusen kronor man själv bidragit med i lön. Vi är inte sysselsatta för att ta hand om politiskt SLARVANDE. Hur mycket av skatten går till denna DÅRSKAP ? Ska aldrig mer jobba åt mördare. De som ger sig in i länder ska banne mej ta ansvaret efter, inte andra. De kan stanna stänga kistlock, leka doktor och plåstra om krigsskadade,
  samt bygga upp efter sig. FÖR DÅ ÄR DET JU FRED ? ELLER HUR ?
  Och ALLA ÄR SÅ LYCKLIGA NÄR MILITÄREN SKJUTIT KLART ?
  SNACKA OM MOTIV; SÅ VI FATTAR VARFÖR FORNTIDEN ÄN EXISTERAR.

 • marlies

  Det skulle inte förvåna mej det minsta om Sverige köpt sin neutralitet, via krigsindustri och vapenförsäljing till alla världsdelar, samt därför sålt näringsliv och landsbygd. Nazisterna kunde marschera fritt genom hela Sverige, så något avtal måste finnas. Därför försvar onödigt tills nu i uppvisande takt. Normala nordiska politiker hade byggt upp gemensamt försvar runt Scandinavium, men icke Sverige. Privata utländska aktörer överallt, lika inom EU. Så att enskilt glo på resultat som heter flyktingar och blunda för resten ger inga dugliga svar. Hade vi varit humana hade de kommenderats att få bo hos alla som velat ha inneboende så många ensamstående som det finns.
  Så problemlösningar är INGET som POLITIKER kan fixa. dDe tuggar sig trötta av egen kunskapsbrist. Stampar på samma fläck i århundranden.

 • marlies

  Jag hänvisar till att en stackars omedveten svensk stod modell för den ariska rasen, i vetenskapens tecken. Nazister fanns överallt under den tiden, inte bara i Tyskland.
  Så ordet främlingsfientlighet kan vi vända på. Alla tycker inte väst är så trevliga att ha att göra med. Bortskämda som attan och skämmer ut sig som turister, militärer historiskt. Grisfesten härstammar från rosabrända feta europeér. nästan utan kläder

 • marlies

  det kanske låg en planering bakom att judarna skulle bort för att på sikt lämna plats för Östtyskland. Så de fick sko sig på andras död. I så fall kan jag inte bokstavera vad jag tycker om dagens inriktade politik. Men att krig planeras är självklart, hur kan de andras starta på direkten med lite undangömt, och vänta in avslut varje gång.
  Jag lider varje gång jag ser oskyldiga sitta och tigga i en övergödd befolkning i väst. Att de kommer att straffas värst i slut ändan är självklart

 • marlies

  En sak som är skrämmande är att alla politiker som har varit duktiga på att medla mellan Väst och andra har blivit mördade. Hatade av utvalda grupper. Inte ens Dag Hammarskiöld i historiskt största folkmordet fick bli Svensk hjälte. Han sköts ner.
  Men idioter de har STORA STATYER, Och omnämns och visas som krigshjältar uppblåsta i TV och sidor i media år ut och år in. VISSAS AVGUDAR. Våra barn läser om deras lik och släktingars berättelser. EN FANSFULL SJUKDOM LIDER DE AV,
  ATT STÄNDIGT ÅTERBERÄTTA SOM NJUTNING !

%d bloggare gillar detta: