Senaste nytt

Horayn Shahwaz: Sara Skyttedal motarbetar grundlagen.

Få är nog de som missat dagens heta debatt angående IS. De höjda rösterna, som på flera håll, förespråkar åtgärder som indragna medborgarskap för återvändande svenskar samt en hårdare lagstiftning i Sverige som ska förhindra och stigmatisera terrorismens utbredning och bestraffa den. Detta, utan att tillhandahålla några som helst belägg eller konkret stöd på dess effekter och verkningsgrad. Men det är dags att vi säger ifrån och påvisar problematiken i alla dessa förslag!

I sin debattartikel ”Islamismen är största hotet mot demokratin”, föreslår bland annat KDU:s ordförande Sara Skyttedal en lista med åtgärder, som hon argumenterar för, skall strypa åt terrorismen. Framlagda argument och förslag som är väldigt irrationella p.g.a. bristerna i både resonemang och retorik. Att å ena sidan påstå att islamismen är största hotet mot demokratin, då det är ”grundlagsfientligt”, och andra sidan själv framlägga grundlagsfientliga förslag såsom; indragna medborgarskap, särbehandling av svenskar inför lagen samt förbud av alternativa politiska organisationer, är ytterst motsägelsefullt. Detta då grundlagen i sig fastställer att varje individ som erhåller det svenska medborgarskapet, skall betraktas som rättmätig svensk. Att alla svenskar står lika inför lagen och åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter. Att alla skall straffas på samma grunder och får samma straff om de begått samma brott. Så inte mig emot att lagföra och straffa terrorister som gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten. Om det så vore att kasta in dem i fängelsehålor eller dra in deras medborgarskap. Men för all del, gör ingen åtskillnad mellan svenskarna! Det spär istället bara på idén om en fundamental svensk identitet som man aldrig kan erhålla. Att alla som ej uppfyller ”kraven” för den svenska identiteten ej skall betraktas som svenskar! Den främlingsfientliga idén som försvårar integrationen. Idén, som fastslår att utlandsfödda nysvenskar bara är en grupp utlänningar som ej hör hemma i det svenska samhället. En svensk identitet som man enbart föds till.

Skyttedal vill nämligen dra in det svenska medborgarskapet för svenska dubbelmedborgare, i.e. utvisa dem, men enbart ge fängelsestraff till svenska enmedborgare. Det är som om hon uppdelar de stridande i två fraktioner; svenskar och icke-svenskar. Vilka signaler sänder dessa förslag om inte dem som redogjordes för ovan?

Vidare vill Skyttedal försvara demokratin genom att tillintetgöra de tankeströmmar som hon anser utgöra hot mot grundlagen. Detta, bl.a. genom förbud av medlemskap i ”grundlagsfientliga” organisationer. Hon anser nämligen att islamismen är en sådan ideström/ideologi som göder terrorism, är grundlagsfientligt och därav borde förbjudas. Så med stöd av Skyttedals resonemang kan jag vidare rättfärdigt påstå att KDU borde förbjudas då de framlägger förslag som strider mot grundlagen.

Men Skyttedals redogörelser och begrepp om islamism enkom är ytterst vilseledande. Hon beblandar alla möjliga definitioner och tror dem alla ha samma innebörd. Men icke! Detta då islamismen i grunden enbart är den övergripande definitionen för politisk islam, paraplydefinitionen, som kan ta sig flera uttryck i realiteten. En politisk åskådning där man helt enkelt vill att Islam genomsyrar samhället. Just såsom kristdemokraterna vill att de kristliga värderingarna får sin rättmätiga plats i samhället. Bör man även förbjuda medlemskap i kristligt politiska organisationer?

Kärnan i Skyttedals resonemang är att islamism fördömer västerländsk demokrati. Med detta kontrar jag att det såväl finns islamistiska demokratiska rörelser som accepterat det demokratiska systemet som samtida samhällsstyre och fundament, som icke demokratiska, vars mål är inrättandet av ett kalifat. Därav bör man göra viktiga distinktioner vid redogörande av islamism och inte som Skyttedal bunta ihop dem allihopa till en enda rörelse och mena att de alla har samma mål och motiv. Ytterst irrationellt och problematiskt då det inskränker på demokratins grundprinciper och yttrandefrihet.

Konsekvensen av en striktare terrorlagstiftning blir att människor godtyckligt kommer anklagas för brott och misstänkliggöras beroende på namn, hudfärg, religion etc. ”Istället kan lagen komma användas till att bara tjäna syftet att man kartlägger människor”, anser Advokat Thomas Olsson, med mest erfarenhet av att försvara terror-misstänkta personer i Sverige. Att man frihetsberövar en samhällsgrupp, som redan lider av kollektiv bestraffning, främlingsfientlighet och segration. Att rörelsefriheten begränsas. Än en gång, för all del, dra in medborgarskapet om ni nu finner det vara lösningen!
Men förespråka då inte att ni vidare konsekvent försvarar demokratin genom att skydda grundlagen. Ni avskaffar ju den själva!Dra in medborgarskap. Visst. Men för IS kvittar det vilket som. IS videoklipp, som är våra urkällor och referenser, visar tydligt hur de bränner sina pass. De anser sig nämligen vara en del av ett större komplext stat – Den Islamiska Staten. Så personligen tror jag ärligen inte att att denna lösning kommer resultera i mindre ström av IS-anslutningar, som ju är vår samtida största problem. Det kommer ej heller vara en förebyggande lösning. Istället skapar vi fler problem och konflikter än vi löser med detta tillvägagångssätt.
De nya problemen kommer vara svårigheten i att bevisa att en person som reser ut har den ”terroristiska” avsikten. Hur bevisar man avsikt egentligen? Hur vet vi att den åberopade personen ej vill ner till Syrien för att bistå med humanitär hjälp? Hur vet vi att denne ej vill ner och strida för den rebelliska armén i Syrien som ju inte är terror- stämplat? Skall man som konsekvens även förbjuda all beblandning av stridsmedverkan utomlands? Peshmerga, Ukraina, Israel m.m? Självklart blir svaret nej.

Den stora risken för dessa lagstiftningar är att de ger motsatt effekt och slår mot fel målgrupper. Att de spär på hat och segregation istället för att eliminera dessa. Att människor misstänkliggörs bevislöst. Att rörelsefriheten begränsas. Att de inskränker på yttrande-, och åsiktsfriheten. Friheter och rättigheter som vår grundlag tillförsäkrar varje individ.

Men Skyttedal väljer att belysa just islamismen, trots växande antisemitism, islamofobi och främlingsfientlighet – som utan tvekan utgör hot mot demokratin i form av att bana vägen för verkligt grundlagsfientliga rörelser. Detta, trots att hon ej har full instinkt och kunskap om ”islamism” som begrepp utan generaliserar. Detta, trots att hon själv motsäger sin grundtes och motarbetar grundlagen.

Och detta, är det största hotet mot demokratin.

Horayn Shahwaz Liberal debattör

 • Pingback: Vida perspektiv()

 • Sentient Being

  Stödjer man Muslimska Brödraskapet kan jag inte förstår hur man ens yttrar sig om demokratiska värderingar.

  Det här är en roadmap från Muslimska Brödraskapet som hittades under granskningen av en dotterorganistation i USA, inför den sk ”Holy Land Foundation trial”. Två personer dömdes till 65 år i fängelse, en till 15 år.

  Utdrag:

  ”4- Understanding the role of the Muslim Brother in North America:

  The process of settlement is a ”Civilization-Jihadist Process” with all the word means. The Ikhwan must understand that their work in America is a kind of grand Jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and ”sabotaging” its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated and God’s religion is made victorious over all other religions. Without this level of understanding, we are not up to this challenge and have not prepared ourselves for Jihad yet. It is a Muslim’s destiny to perform Jihad and work wherever he is and wherever he lands until the final hour comes, and there is no escape from that destiny except for those who chose to slack. But, would the slackers and the Mujahedeen be equal.”

  http://www.investigativeproject.org/documents/case_docs/445.pdf

  Här kan du läsa om utredningen och rättegången

  http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Land_Foundation_for_Relief_and_Development

  • marlies

   Alla religioner där maktövertag ingår, är inte demokratiska ur vår syn.
   Dom tänker att ett gemensam bekännelse och tilltro skapar en demokrati.
   Vi tycker att individen själv vet hur vi lever bäst, sedan har vi valmöjligheter i olika
   levnadsfrågor. Så vi själva kan avgöra passande livsstil.

 • marlies beushausen

  Allt med integration kommer att vara en stor utmaning för många länder. Många har levt under hat, och regimer, religioner i århundraden. Troligtvis kommer det att ta generationer för dom att anpassa sig till demokratiska spelregler. Religioner är en starkare makt en politik. Sedan måste vi omvärdera vad demokrati betyder. Gemensamma grundregler anpassade under en övergångsperiod. Lika svårt för oss om vi flyttar in i helt ny regim att bli sådana över en natt.
  Sedan måste vi integrera dom i samhället, en grund om vi inte vill ha motsättningar.
  Att ungdomar ansluter sig i brist på annan mening och gemenskap är inget nytt, vare sig det gäller krig eller religiösa sekter. En hård nöt knäcka, när ingen hade en plan från början.

 • marlies beushausen

  Religionsfrihet betyder för mig frihet från religion tills man är myndig och själv kan bilda sig egen uppfattning. Att kyrkor är gemensamma, och att man i dom får tro vad man vill. Vi lever på 2000 talet, och bibeln har diktats och översatts på alla språk, efter olika folks levnadsförhållanden, ur en författares syn på världen. Gud, Allah har inte kommit än, utan enbart människans eget
  förstånd har bidragit till hjälp. Men att samlas ger styrka.

 • marlies beushausen

  Jag tillhörde Sjöfartskyrkan, samma som Stadsmissionen här. Det fanns inga skillnader på folkslag och religioner, inte heller könstillhörighet. Alla fick tro som dom ville. Det enda var att alla skulle tro på att Jesus, Muhammed en gång funnits. Lika i alla stora hamnstäder.

 • marlies beushausen

  Helt galet ! Aldrig har jag hört att ursprung avgör hur och var man döms. Brott avtjänas i alla tider i det landet man tillhör. Inte ens svenskar har ursprung i Sverige. En del kan röra till saker hur mycket som helst.

 • snobben

  Vad jag vet räknas brottslighet statistiskt efter befolkning. Men Sverige räknar även efter folkgrupp. Inte konstigt då att mindre grupper då alltid är överrepresenterade. Vi gillar att peka ut egna synder på andra. Med tanke på våran otroliga intellektuella utveckling i vårat land borde det vara mycket värre med våran brottslighet..

%d bloggare gillar detta: