Senaste nytt

Reflektioner efter MUF:s arbetsstämma

MUF logoVi går vidare i reflektionerna av ungdomsförbundens kongresser och stämmor! Nästa förbund att granskas är Moderata Ungdomsförbundet, som förra helgen hade sin arbetsstämma i Gävle.

Moderata Ungdomsförbundets stämmor fungerar inte riktigt likadant som exempelvis Liberala Ungdomsförbundet eller Centerpartiets Ungdomsförbund. Istället för att välja förbundsstyrelse varje år så gör man det vart annat, och arbetsstämma kallas det de år då en inte väljer förbundsstyrelse, utan endast behandlar propositioner och motioner. Hur detta kan kopplas till ungdomsförbundens olika internkulturer går att diskutera. Inom MUF motiverar en ofta beslutet att välja förbundsstyrelse endast vart annat år ökar kontinuiteten inom förbundet, och ger förbundsstyrelsen en större möjlighet att hinna genomföra saker, medan många inom exempelvis LUF argumenterar för att de genom sin lösning sätter större press på sin förbundsstyrelse.

Besluten som fattades i helgen är av blandad karaktär. Bland annat så har MUF uttalat att alla gymnasieprogram på alla gymnasieskolor ska erbjuda praktik, ett beslut som i allra högsta grad skulle inskränka på gymnasieskolors självbestämmanderätt. Ett annat beslut som fattades var att obligatorisk LOV bör införas i Sveriges alla kommuner, vilket det fanns en hel del splittrade åsikter om. Valfrihet för alla medborgare, argumenterade vissa. Kommuners självbestämmanderätt måste prioriteras, tyckte andra. Något som en i alla fall kan säga om beslutet är att det är dåligt rent valstrategiskt (vilket en dock kan ha splittrade åsikter i om ett ungdomsförbund borde låta sig påverkas av). Generellt kan en säga att många av diskussionerna kretsade kring avvägningen mellan ställningstagandenas reella resultat och ideologiska rättfärdighet.

MUF har även tagit beslut att verka för att öppna upp Sveriges gränser för fri invandring (något som förbundet dock varit tydliga med redan tidigare), vilket så klart är positivt. Ett annat beslut med tydlig liberal inriktning var att föräldraförsäkringen bör kunna delas på fler än två vårdnadshavare.

En trend som går att utläsa är att jämställdhet har blivit en fråga som Moderata Ungdomsförbundet fokuserar mycket på. Den riktlinje som tog sin start i början av året med vice förbundsorförande Rasmus Törnbloms artikel om självklarheten i att vara moderat och feminist fortsatte under arbetsstämman med en hel del motioner som kretsade kring jämställdhetsfrågor. Bland annat togs beslutet att förbundet ska verka för att Moderata Samlingspartiets listor i de allmänna valen ska präglas av en representativ könsbalans. En annan motion som behandlades handlade om en helt samtyckesbaserad våltäktslagstiftning, vilket dock efter lång diskussion och väldigt jämn omröstning avslogs. Moderata Ungdomsförbundet valde även att inte uttala sig som feministiskt ungdomsförbund. Trenden med jämställdhet verkar trots detta vara stor, och det ska bli spännande att följa förbundets utveckling kring frågan.

”Vi har haft högt i tak och bra diskussioner under helgen. Jag är imponerad över att så många var uppe i talarstolen. Ämnesmässigt handlade många av diskussionerna om utbildning och jämställdhet i år. På jämställdhetsområdet verkade konsensusåsikten vara att det finns stora jämställdhetsproblem i Sverige men att MUF inte bör kalla sig ett feministiskt ungdomsförbund eftersom det kan vara exkluderande. Jag är också glad över att flera motioner handlade om fri invandring. De bifölls naturligtvis. Överlag är jag mycket nöjd med arbetsstämman. MUF har bevisat att vi är Nordens största frihetsrörelse.”

Jacob Lundberg, förbundsstyreleledamot

”Helgen präglades som vanligt av en härlig stämning med debattglöd och högt i tak. Det togs många frihetliga (läs liberala) beslut under helgen. Bland annat ställde sig MUF för fri rörlighet vilket är mycket glädjande. Ett annat beslut var frågan om barns rätt att ha fler än två vårdnadshavare som också bifölls. Detta skulle innebära ett stort avtramp ifrån den normativitet som familjekonstellationer idag bygger på. Något det däremot rådde lite delade meningar om var ifall vi skulle tvinga kommuner att införa LOV genom lagstiftning. Visserligen uppnår vi valfrihet för individen men ändock genom tvång. Beslut bör tas så nära individen som möjligt och det kommunala själbestämmandet bör respekteras, därför röstade jag nej. Även om vi har potential att utvecklas i mer liberal riktning är vi ändå det ungdomsförbund som som står upp för friheten och individen och mot en övertro på staten.”

John Weinerhall, ordförande Moderat Skolungdom Östergötland 

Avslutningsvis kan man summera arbetsstämman med att de tydligt klassiskt liberala ställningstagandena är färre i förhållande till exempelvis Liberala Ungdomsförbundets eller Centerpartiets Ungdomsförbunds stämmor. Det ligger dock helt i linje med förbundet då de lägger större vikt på pragmatism och olika besluts reella konsekvenser i dagens samhälle än principiella beslut, vilket möjligtvis kan vara det bästa för ett ungdomsförbund till ett parti som Moderaterna. Lyckas en i framtiden kombinera detta med något modigare ställningstaganden, och alltid komma ihåg var en har sin ideologiska ryggrad, kommer det bli mycket spännande att följa förbundets utveckling.

catarina [at] frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: