Senaste nytt

Det visste du inte om Ung vänsters stadga

Ung Vänster logoSDU och Ung vänster tävlar sannolikt om att vara de två ungdomsförbund som ligger längst ifrån Frihetssmedjan ideologiskt, dock i helt olika frågor naturligtvis. Vi har särskilt sett fram emot att gå igenom Ung vänsters stadgar av den anledningen, samt förstås att de är det förbund som har mest egen profil gentemot sitt moderparti. Här kommer vår topp fem-lista över ovanliga, tänkvärda eller knasiga formuleringar i deras stadga.

5. Kvotering

§2 Allmänna bestämmelser

Moment 8: Kvinnor ska vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50% om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Förekommer både ordinarie och suppleanter i ett val ska både helheten och ordinarieplatserna vara kvoterade. Föreligger synnerliga skäl ska dessa motiveras och särskilt beslut om detta ska fattas.

Häromdagen uppmärksammade vi att Grön ungdom har kvotering inskriven i sin stadga, där juridiska kvinnor ska inneha 50% av posterna, plus minus en person. Ung vänster har också kvotering, men med två skillnader. Dels är det inte juridiska kön som avses, åtminstone inte explicit. Dels är det så att kvinnor ska ha minst 50%, dvs det anses fortfarande stadgeenligt om varenda förtroendepost skulle gå till kvinnor. Som liberaler förstår vi förstås detta fokus, eftersom det historiskt sett varit kvinnor som varit underrepresenterade i maktpositioner, men är det inte dags att bli moderna och, om man nödvändigtvis ska ha kvotering, se till att den faktiskt går åt båda hållen?

4. Öppenhet i mån av plats

§5 Distrikt

Moment 8: /…/ Distriktets medlemmar har i mån av plats rätt att närvara som åhörare på årskonferensen.

§7 Kongress

Moment 5: /…/ I mån av plats har förbundets medlemmar rätt att närvara som åhörare på kongressen. /…/

§9 Riksting

Moment 10: Alla medlemmar i förbundet har i mån av plats rätt att delta som åhörare på rikstinget.

”I mån av plats har distriktets/förbundets medlemmar närvarorätt”. Detta är antagligen det enda ungdomsförbund som inte har sina högsta beslutande organ öppna för alla de egna medlemmarna. De flesta förbunden har dessutom yttranderätt för alla sina medlemmar, även om de inte får lämna in yrkanden eller rösta (med undantag för Grön ungdom, där alla medlemmar till och med har rösträtt även på kongressen).

Vänsterns patos när det gäller öppenhet, yttrandefrihet och demokrati får sig en liten extra törn genom dessa formuleringar. Med tanke på hur detta patos redan tagit stryk på grund av stöd till Kuba med flera kommunistdiktaturer är det dock frågan om den extra bucklan syns.

3. Ideologi och relation till moderpartiet

§1 Förbundets namn och målsättning

Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och socialistisk samhällsutveckling. Ung Vänster har sina rötter i kvinnorörelsen och den socialistiska arbetarrörelsen som bygger på arbetarklassen organisering. Utifrån marxistiska och feministiska teorier verkar förbundet för ett kommunistiskt, det vill säga klasslöst, samhälle fritt från förtryck. Den inre demokratin innebär att minoriteten följer majoritetens beslut och att lägre instans följer beslut fattade av högre instans. Den innebär också att majoriteten respekterar minoriteten och att högre instans inte fattar beslut i frågor som enbart rör lägre instans. Lägre instans har rätt att överklaga beslut som fattas av högre instans. Ung Vänster samarbetar med och stödjer Vänsterpartiet och Vänsterns Studentförbund i deras arbete för socialism och kvinnofrigörelse, men fattar utifrån egna analyser självständiga beslut i organisatoriska och politiska frågor.

§14 Förbundets upplösande

Moment 3: Förbundet kan endast upplösas om minst fem sjättedelar av förbundets medlemmar genom allmän omröstning så beslutar. Eventuella tillgångar samt utgivningsbevis för förbundets tidningar tillfaller Vänsterpartiet.

Ung vänster har en förhållandevis fristående ställning gentemot sitt moderparti. Förbundet har ingen formell koppling genom exempelvis representation och markerar tydligt att man är självständiga. Den enda kopplingen utöver detta är att eventuella tillgångar vid ett upplösande av förbundet tillfaller Vänsterpartiet.

Ideologiskt är förbundet feminister och socialister som eftersträvar ett ”kommunistiskt samhälle”. Dessutom innebär den egna ideologin att minoriteten följer majoritetens beslut. Även om nu majoriteten ska respektera minoriteten enligt stadgan, betyder det ändå en tydlig markering om majoritetens förtryck. Dessutom har högre instans alltid rätt att köra över en lägre. Skrivningen att högre instans inte fattar beslut om frågor som enbart rör lägre instans går alltid att gå runt genom att högre instans anser att något berör dem själva – så fort högre instans vill fatta ett sådant beslut känner de sig ju uppenbarligen berörda av det.

De riktlinjer som målas upp i stadgan säger en hel del om det samhälle Ung vänster strävar efter. Det är ett samhälle Frihetssmedjan säger tack, men nej tack, till.

2. Udda småregleringar

§2 Allmänna bestämmelser

Moment 9: Varje medlem ska visa respekt för andra medlemmar och deras åsikter och i övrigt uppträda kamratligt.

Moment 14: All verksamhet ska vara fri från alkohol och andra droger.

§11 Förbundsbulletiner

§13 Förbundets personal

Frihetssmedjan har en ganska stor soft-spot för vänstern, när den inte är aggressiv och våldsam. Exempelvis för saker som moment 9 i deras allmänna bestämmelser, som slår fast att alla medlemmar ska visa respekt för varandra och uppträda kamratligt. Det är sött. Det är bara synd att det inte ska omfatta även icke medlemmar, vilket vi som liberaler tycker är en självklarhet. Oavsett åsikter eller medlemskap ska man alltid bemöta varandra med respekt. Kanske inte nödvändigtvis vara kamratliga, men artighet, hövlighet och allmänt hyfs är en ganska bra princip. Bemöt andra som du själv vill bli bemött är en bra princip och om du kastar gatsten i glashus får du finna dig i att dina motståndare gör samma sak mot dig.

Många ungdomsförbund har principer om alkohol, men hittills är Ung vänster de enda som haft den totala alkohol- och drogfriheten inskriven i stadgan. Inte ens KDU går så långt. Rödvinsvänstern göre sig helt enkelt icke besvär.

Dessutom stadgereglerar Ung vänster sin personal och sina ”förbundsbulletiner”, dvs tidning och andra mediala kanaler. Inte heller detta är något vanligt bland andra förbund och vari detta behov har uppstått är inget vi riktigt begriper.

1. Sveriges största kongress?

§7 Kongress

Moment 5: Ombud till kongress utses i direkta val enligt en valordning som fastställs av förbundsstyrelsen. Antalet ombud ska uppgå till minst 199 och högst 299 ombud, dock måste antalet ombud vara ojämnt. Ombudsfördelningen fastslås av förbundsstyrelsen på grundval av distriktens medlemsantal, i enlighet med §2 moment 7, dock har alla distrikt två grundmandat. Distriktens representation bestäms av deras medlemsantal fem månader före kongressen. I mån av plats har förbundets medlemmar rätt att närvara som åhörare på kongressen. Ombudsavgiften fastställs av förbundsstyrelsen.

Ung vänster har den potentiellt sett största formella kongressen av alla de svenska ungdomsförbunden, med en maximal storlek på 299 ombud. Inte ens det gigantiska SSU kommer upp i mer än 249. Det finns en teoretisk möjlighet för Grön ungdoms kongress att bli ännu större, genom att alla medlemmar i förbundet har rösträtt på deras kongress, men i praktiken tror vi på Frihetssmedjan inte att detta kommer hända i någon större utsträckning.

Varför ett förbund vars moderparti företräder ungefär lika många väljare som i bästa fall Folkpartiet behöver så många ombud på sin kongress, är en riktig gåta. Någon påstår att det är vänsterns allmänna vilja att ta över världen. En annan teori är att det är ett sätt i praktiken låta alla medlemmar få rösträtt på kongressen utan att skriva det rakt ut. Oavsett varför antalet är så högt förklarar det åtminstone varför det finns en klausul om att medlemmar får vara åhörare i mån av plats – det är inte många kongresslokaler som har några stolar över när 299 ombud plus lite mötesfunktionärer tagit sina platser i lokalen.

Bubbelanalys

Ung vänsters stadgar är allt vi förväntat oss. Mycket ideologiska regleringar, lite sötheter som kamratligt beteende och förstås en massa idéer som är som hämtade ur den kommunistiska drömdiktatur de eftersträvar. Det har varit tacksamma stadgar att läsa och vi gillar det faktum att Ung vänster tar ut sina svängar även i stadgan. Det är en fröjd att läsa och visar också tydligt var många av skillnaderna mellan liberalismen och kommunismen ligger.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: