Senaste nytt

Det visste du inte om MUF:s stadga

MUF logo

Näste man till rakning, eller i detta fall förbund. Partiledarens skalle verkar redan ha genomgått rakmaskinen, likaså en tidigare ungdomsförbundsordförandes. Men det hindrar inte Frihetssmedjan från att granska MUF:s stadgar och ta fram vår topp fem-lista över tänkvärda, roliga eller udda saker.

5. Medlemskap

§3 Medlemskap

Mom. 1

Var och en som är svensk medborgare eller bosatt i Sverige och som inte tillhör partipolitisk eller därmed jämförbar organisation vars verksamhet inte är förenlig med Moderata Ungdomsförbundets mål och verksamhet och som vill verka för Moderata Ungdomsförbundets syften samt ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara medlem i förbundet från och med det år vederbörande fyller 12 år till och med det år vederbörande fyller 30 år. Därefter erbjuds medlemskap i Moderata Samlingspartiet.

MUF har satt lägsta gränsen för medlemskap till 12 år och högsta gränsen till 30. En väldigt normal gräns, men så pass normal att det sannolikt inte finns något förbund som har exakt samma gränser – hur det ligger till med detta kommer fram i Frihetssmedjans kommande granskningar av ungdomsförbundens stadgar.

I sammanhanget är det värt att notera formuleringen ”…till efterrättelse…” och sen föreställa sig ett litet gem som hoppar upp och säger att ”den här formuleringen kan uppfattas som ålderdomlig och/eller byråkratisk”.

4. Lokalt

§4 Medlemsavgifter

Mom. 1

Medlemsavgiften omfattar avgift till förbund. Distrikt och förening äger inte rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift för nya medlemmar. För icke nya medlemmar äger distrikt och förening rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift.

§5 Förbundsstämma och arbetsstämma

Mom. 5

Förbunds- och arbetsstämman består av medlemmarna av förbundsstyrelsen samt 100 av distrikten valda ombud.

Förekommande val bereds av en valberedning bestående av ordförande och fem ledamöter tillhöriga skilda distrikt, samtliga valda av föregående ordinarie arbetsstämma i den särskilda ordning som stad- gas i mom. 13.

/…/

Skulle fler kandidater från samma distrikt med tillämpning av det i första och andra stycket sagda bli valda, men har de erhållit sinsemellan samma röstetal, ska de övriga kandidaterna som med tillämpning av första och andra styckena erhållit flest röster förklaras valda och förnyad omröstning vidtas beträffande den plats till vilken kandidaterna med samma röstetal skulle ha valts.

Ersättare väljs vid särskild omröstning då vad som i första till tredje stycket sägs ska ha motsvarande tillämpning. Ledamotskap i valberedningen för person från visst distrikt utgör hinder för person från samma distrikt att vara ersättare i valberedningen. En personlig ersättare väljs per ledamot i valberedningen.

Distriktens ställning är speciell. En stor del av de totalt 25 sidorna stadgar upptas av normalstadgar för distrikten. Alla avvikelser från dessa normalstadgar måste sen godkännas av förbundsstyrelsen i MUF. Inte heller får distrikten ta ut någon egen medlemsavgift från nya medlemmar, utan enbart för medlemmar som redan kommit in i förbundet. Det är en central styrning av distrikten som inte alls är extrem, men ändå är mer uttalad än i många andra förbund. Just förbudet mot medlemsavgift är förstås också ett sätt att öka medlemsantalet i förbundet.

Distriktens ställning i valberedningen är dock stark och det är svårt att inte tänka tanken att det finns falangstrider som till stor del beror på geografisk spridning. Tankarna går osökt till SSU, även om det inte förkommit medial rapportering kring sådana falanger. Varför den geografiska kvoteringen förekommer så pass tydligt är därför lite höljt i dunkel, normalt sett brukar stämman själv se till att den geografiska och ideologiska spridningen blir hyfsat bra, eftersom delegater brukar vara bra på att tillvarata sina egna särintressen.

3. Valbarhet

§3 Medlemskap

Mom. 2

Vid val till förtroendeuppdrag får bara den som är medlem i Moderata Ungdomsförbundet väljas.

Oavhängigt vad som ovan stadgas krävs inte medlemskap hos den som väljs till revisor, ordförande av eller ledamot av valberedning, hedersordförande eller hedersledamot. Medlemskap krävs heller inte vid val av stämmans eller årsmötets presidium, vilket omfattar ordförande, vice ordförande, sekrete- rare, justerare eller ersättare för någon av dessa.

Eftersom vi nämnt valbarhet tidigare, i samband med såväl KDU och Grön ungdom, så är det värt att notera MUF:s lösning. Här är det inte bara revisor som inte behöver vara medlem utan även valberedningen, mötespresidium, hedersledamöter och hedersordföranden är undantagna från medlemskravet. MUF öppnar alltså hittills flest dörrar för icke-medlemmar att inneha uppdrag i förbundet av alla våra granskade ungdomsförbund. Vem hade gissat det?

2. Relation till moderpartiet

§1 Ändamål

Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer ska vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna.

§2 Organisation

Mom 2. 

Förbundets beslutande organ är förbundsstämman, arbetsstämman och förbundsstyrelsen. Moderata Samlingspartiets partisekreterare eller annan av partistyrelsen särskilt utsedd representant äger rätt att delta i förbundsstämmans, arbetsstämmans och förbundsstyrelsens överläggningar men inte i besluten och ska om så begärs erhålla kallelse till sammanträden med nämnda organ.

§3 Medlemskap

Mom. 4

Medlem är utan särskild avgift tillika fullvärdig medlem i lokal förening och berört förbund av Moderata Samlingspartiet.

§ 10 Stadgeändring

Ändringar och tillägg i dessa stadgar kan med två tredjedels majoritet beslutas av ordinarie förbundsstämma men ska innan de tillämpas underställas Moderata Samlingspartiets partistyrelse för godkännande. I den del godkännande inte lämnas, ska den av Moderata Samlingspartiets partistyrelse senast godkända stadgan tillämpas

§ 12 Upplösning

För beslut om förbundets upplösande krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Upplöses förbundet ska dess tillgångar överföras till Moderata Samlingspartiets partistyrelse. Medlen ska av partistyrelsen användas till reorganisation av verksamheten.

Relationen till Moderata samlingspartiet är stark. Redan i syftesparagrafen meddelas att det är Moderata samlingspartiets åsikter som ska främjas av förbundet. Det sägs uttryckligen att förbundet ska arbeta för att ungdomar ska vinnas som ”trogna väljare åt Moderaterna”. Det råder ingen tvekan om att MUF är en kampanjmaskin i första hand. Även stämman och förbundsstyrelsen präglas av att Moderaterna har rätt till representation, om än utan rösträtt.

Medlem i MUF ansluts automatiskt till Moderaternas relevanta nätverk – Moderaterna ansluter exempelvis automatiskt samtliga kvinnor till Moderatkvinnorna – samt i lokalförening i Moderaterna. Moderaterna måste godkänna eventuella förändringar i förbundets stadga för att dessa ska gälla och vid en upplösning av förbundet ska alla eventuella tillgångar överlämnas till partistyrelsen, så denna kan återskapa ett nytt ungdomsförbund ur spillrorna.

MUF är en tydlig del av en större maktmaskin vars syfte inte i första hand är att utveckla människor, utan att organisera dem och få dem att rösta på ett visst parti.

1. MSU och MST

§ 7 Moderata Studenter

Mom. 1

Med förbundets verksamhet inom Moderata Studenter (MST) avses den verksamhet som särskilt riktas mot studenter på högskolor, universitet eller andra eftergymnasiala lärosäten.

Moderata Studenter utgörs av medlemmar tillhörande medlemsföreningar i Moderata Studenter.

En förening äger medlemskap i Moderata Studenter då den;

1. avhållit ett enligt stadgarna godkänt årsmöte,

2. skriftligen informerat Moderata Studenters riksstyrelse om bildandet av föreningen och,

3. verkar vid en högskola, ett universitet eller ett annat eftergymnasialt lärosäte.

Moderata Studenters verksamhet leds under förbundsstyrelsen av en riksstyrelse, kallad Moderata Studenters riksstyrelse.

§ 8 Moderat Skolungdom

Mom. 1

Med förbundets verksamhet inom Moderat Skolungdom (MSU) avses den kampanjverksamhet som särskilt riktas till elever i grund- och gymnasieskola för ungdomar samt den verksamhet som bedrivs av Moderat Skolungdom.

Moderat Skolungdom utgörs av medlemmarna i Moderata Ungdomsförbundet till och med det år de fyller 20 år.

Förbundets verksamhet inom Moderat Skolungdom leds under förbundsstyrelsen av en särskild skolungdomskommitté, kallad Moderat Skolungdoms rikskommitté.

En stor del av stadgan upptas av regleringen av Moderat skolungdom och Moderata studenter. Dessa två sammanslutningar under MUF:s paraply ska organisera ungdomar i grund- och gymnasieskola samt studenter på högskola.

Medlem i MSU är du automatiskt till och med det år du fyller 20. Moderata studenter har en mer öppen medlemsantagning och ingen blir automatiskt ansluten, men syftet är att studenter på högskolor och universitet ska vara medlemmar här.

Frågan infinner sig då vem MUF som förbund egentligen vänder sig till? Genom att delegera verksamhetsansvaret för grundskole- och gymnasieelever till MSU och verksamheten för studenter på högre lärosäten till MST, blir det egentligen bara personer i ålder 21 till 30 som inte studerar som ska delta i verksamheten direkt underställd MUF. Är detta en anledning till att utbildningsnivån hos många karriärpolitiker är förhållandevis låg?

Bubbelanalys

MUF:s stadga är lagom byråkratisk och andas väldigt mycket seriositet och en aning maktparti, föga förvånande. Den största överraskningen var istället att stadgan faktiskt fanns tillgänglig på nätet. Vi letade nämligen på förbundets egen sida och gjorde sökningar på nätet, utan någon större framgång. Tills vi uppmärksammades via Twitter på att MUF:s stadga finns att tillgå i en stor PDF-fil på Moderaternas hemsida, tillsammans med stadgan för Moderaterna, Moderatkvinnor, Moderata seniorer och alla andra nätverk inom Moderaterna. Det innebär att MUF:s stadga börjar på sidan 162 av totalt 208 sidor PDF. Lösningen är så vitt vi vet unik för de svenska partierna och deras ungdomsförbund.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: