Senaste nytt

Det visste du inte om LUF:s stadga

Liberala ungdomsförbundet logotyp

Liberala ungdomsförbundet logotypLiberala ungdomsförbundet. Smaka på ordet. Vilket parti tillhör de, det finns väl inget parti som heter Liberala partiet? Eller jo det kanske det gör, men de sitter ju inte i riksdagen. LUF är dock Folkpartiets ungdomsförbund, partiet som fram till och med valet 2010 inte följde sitt eget landsmötesbeslut att i all sin kommunikation använda det fullständiga namnet Folkpartiet liberalerna, för att till Almedalsveckan 2011 sedan ha gjort om designen på alla sina backdrops till att bara inkludera ordet ”Liberalerna”.

LUF präglas även i sin stadga av detta lite oklara förhållande till sitt moderparti men också av sin interna patri- och förbundskultur. Här är Frihetssmedjans topp fem-listan över detta och andra udda, roliga eller tänkvärda saker i LUF:s stadga.

5. Medlemskap

§3 Medlemskap

Rätt till medlemskap

Mom 1.
Var och en som inte är medlem i organisation som motverkar Liberala ungdomsförbundets syfte som det uttrycks i § 1 och som inte uteslutits ur Liberala ungdomsförbundet har rätt att bli medlem i Liberala ungdomsförbundet. Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift samt genom inskickande av personuppgifter. Medlemsavgifterna drivs in av förbundet.

Liberala ungdomsförbundet har sitt namn troget en något mer liberal syn på medlemskap än sina fränder i andra förbund. De andra förbunden förbjuder medlemskap i andra partier eller i organisationer som är av liknande karaktär, medan LUF endast förbjuder medlemskap i organisationer som motverkar förbundets syfte – vilket är att verka för liberala idéer, förvisso i anslutning till Folkpartiet liberalerna. Medlemskap i exempelvis CUF parallellt med LUF brukar därför  hållas som hyfsat oproblematiskt, så länge man inte uppbär förtroendeposter i det andra förbundet.

4. Förhållande till moderpartiet

§1 Ändamål

Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning till Folkpartiet liberalerna för liberala idéer.

§2 Organisation

Upplösning

Mom 5.
Beslut om förbundets upplösning eller upplösning av Liberala ungdomsförbundet ska för att vara gällande fattas vid två på varandra följande ordinarie kongressammanträden sedan frågan minst 26 veckor före respektive sammanträde remitterats till distrikten för yttrande. Dylikt beslut kräver minst 2/3 majoritet av antalet kongressombud vid båda kongressammanträdena. Särskilda beslut ska fattas om dels vart eventuella tillgångar ska gå, dels till vilken institution Liberala ungdomsförbundets arkiv ska överlåtas.

Som vi redan nämnt verkar LUF i anslutning till Folkpartiet liberalerna. Till skillnad från övriga granskade ungdomsförbund står det inte heller i paragrafen om upplösning av förbundet att eventuella tillgångar ska tillfalla moderpartiet, utan istället ska kongressen fatta beslut om vem tillgångarna ska tillfalla.

Inte heller finns det någon form av automatisk anslutning av LUF-medlemmar till moderpartiet utan medlemskap måste sökas individuellt och på samma villkor som alla andra – även om Folkpartiet ibland kör kampanjer med sänkt medlemsavgift för den som är medlem i LUF för att på så sätt få i alla fall några fler unga medlemmar.

För i alla fall några år sen hade dock Folkpartiet lägst andel personer under 30 bland sina medlemmar av alla partier och det har varit många lufare – ja, så benämner sig medlemmarna själva – som ser det som fullkomligt naturligt att gå vidare till Centerpartiet när det är dags för ett partiengagemang. Andra har bestämt sig för att lämna partipolitiken när de blivit ”för gamla” för LUF och istället gått till tankesmedjor eller andra liberala organisationer, då de inte känt sig hemma i moderpartiet.

Liberala ungdomsförbundets namn gör ofta att de måste förklara för oinsatta vem de egentligen tillhör. Ibland verkar det som att förbundet kanske inte är så säkra på den tillhörigheten själva.

3. Hen?

§3 Medlemskap

Medlemskap i distrikt

Mom 3.
Medlem i Liberala ungdomsförbundet tillhör – om han/hon ej begärt annat – det distrikt inom vars upptagningsområde han/hon bor.

Sedan 2012 heter Liberala ungdomsförbundets ordförande Linda Nordlund. Linda är liberal feminist och en av de personer som tagit till sig ordet hen helhjärtat. I LUF:s stadgar hittar vi dock fortfarande användningen av han/hon. Kanske är det dags att modernisera även stadgans språk, när förbundsordföranden redan går i bräschen för ett modernt språkbruk?

2. Byråkrater och akademiker

§4 Kongressen

Representation

Mom 2.
Fördelningen av ombudsplatser mellan distrikten börjar med att varje distrikt tilldelas en ombudsplats. Övriga ombudsplatser fördelas proportionellt mellan distrikten i enlighet med följande: För varje distrikt räknas en kvot ut genom att antalet kongressgrundande medlemmar i distriktet delas med antalet kongressgrundande medlemmar i hela landet. Från denna kvot fås ombudstalet genom att kvoten multipliceras med antalet ombudsplatser kvar att fördela.

Varje distrikt tilldelas nu så många ombudsplatser som är heltalsdelen av dess ombudstal. Eventuella återstående ombudsplatser tilldelas distrikten i rangordning efter storleken på restdelen av deras ombudstal.

Val av förbundsstyrelse

Mom 7.
Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen sker i en omröstning. Om minst 1/5 av ombuden så begär, ska vid val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen följande metod tillämpas: Vid val av N personer ges en valsedels första namn 1 poäng, det andra 1/2 poäng, det tredje 1/3 poäng osv. Det N:te namnet ges 1/N poäng. De N kandidater som får högst poäng väljes.

§5 Andra förbundsorgan

Dechargeutskottet

Mom 2.
Dechargeutskottets uppgift är att granska förbundsstyrelsen, dess ledamöter och förbundsexpeditionen för att kontrollera att verksamheten genomförts i enlighet med förbundets stadgar, mål, verksamhetsplan och kongressbeslut. Dechargeutskottet ska bestå av tre till sju ledamöter. Dechargeutskottets granskning ska om möjligt omfatta hela perioden mellan öppnandet av två på varandra följande ordinarie kongressammanträden och bör ske löpande. Dechargeutskottet har rätt att granska alla protokoll och handlingar. Dechargen ska genom lämplig intern kanal avge en halvårsrapport till förbundets medlemmar. Dechargens slutgiltiga rapport ska finnas tillgänglig för valberedningens arbete.

Folkpartiet har den största andelen akademiska väljare av alla partier och många är akademikerna som engagerar sig i partiet och LUF. Det går igen i stadgan. LUF har väldigt ingående regleringar av mandatberäkningar, poängsystem för röster till förbundsstyrelsen och dechargeutskott – något som de flesta andra kallar revisorer eller verksamhetsrevisorer. Trots det är stadgan bara 8 sidor lång och med luftig typografi, vilket tyder på att akademikerna i förbundet vet hur man upprättar en effektiv byråkrati. Det stämmer också väldigt bra överens med lufarnas självbild och precis som övriga förbund går det att utläsa en del om andan genom stadgans formuleringar.

1. Tråkigt!

Nu trodde du att du skulle få ett till citat ur stadgan, eller hur? Nå, känn dig lurad! Liberala ungdomsförbundets stadga är nämligen genomtänkt, byråkratisk, akademisk, välskriven – och rent utsagt tråkig. Det gick inte att ens med den bästa vilja hitta en femte punkt att anmärka på eller uppmärksamma, hur gärna vi än ville. Om det inte är värt en förstaplats på listan, vet vi inte vad som är det.

Bubbelanalys

LUF sällar sig till resten av ungdomsförbunden genom att andan i förbundet lyser igenom i hur stagan är formulerad. Det finns liberala inslag vad gäller exempelvis medlemskap och även förhållandet till moderpartiet bygger på en individsyn som inte ens tillåter kollektivanslutning av de egna medlemmarna till partiet. Självbilden är också just liberal, vilket gör att förbundets relation till moderpartiet känns något ansträngd – inte ens vid en upplösning av förbundet vill LUF garantera att eventuella medel tillfaller Folkpartiet, utan lämnar det till kongressen att besluta om.

Alla ungdomsförbund är en blåslampa – eller som en avstavning någon gång gjorde det gällande, blå-slampa – i häcken på sina moderpartier, men LUF verkar mer än många andra mena allvar med att det inte finns någon naturlag som säger att de måste följa sitt moderparti och LUF har exempelvis bojkottat sitt eget moderparti i EU-valrörelsen 2004 i protest mot deras stöd till föreslagna övergångsregler för nya EU-medlemmar. I praktiken har dock ungdomsförbundet och partiet på senare år närmat sig varandra och relationerna är, stadgan till trots, för det mesta goda.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: