Senaste nytt

Det visste du inte om Grön ungdoms stadga

GU-logoFrihetssmedjan granskar under politikerveckan i Almedalen de partipolitiska ungdomsförbundens stadgar. Turen har idag kommit till Grön ungdom och det är dags att se hur gröna stadgarna är – eller om det är något som får rött ljus.

5. Revisorerna

15 § Valbarhet
Valbar till uppdrag är alla medlemmar i Grön Ungdom. Revisorerna behöver dock ej vara medlemmar. Uppdrag som revisor, revisorssuppleant, ledamot av förbundsstyrelsen, valberedare, Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet de Grönas valberedning och kongressombud kan inte kombineras, förutom att valberedare samtidigt även kan vara Grön Ungdoms representant i Miljöpartiet de Grönas valberedning. Inte heller språkrör kan inneha andra av årsmötet valda uppdrag, undantaget ledamotskap i förbundsstyrelsen. Anställda kan ej inneha av årsmötet valda uppdrag. Undantag kan göras för kortare visstidsanställning.

När Frihetssmedjan granskade KDU:s stadgar fann vi att revisorerna enligt stadgan var tvungna att vara medlemmar i KDU eller Kristdemokraterna, med undantag för de auktoriserade revisorerna. Grön ungdom väljer istället att explicit undanta revisorerna från kravet på medlemskap i organisationen. Frihetssmedjan tycker att Grön ungdom gjort det bättre valet, då det är bättre ju mer oberoende en revisor är.

4. Närvaro- och andra rätter

12 § Årsmöte
Årsmötet är Grön Ungdoms högst beslutande organ. Alla medlemmar har närvarorätt, alla närvarande medlemmar har yttrande- och rösträtt på årsmötet. Digitalt justerade protokoll från årsmötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor efter sammanträdet.

I Grön ungdom finns det två intressanta rättigheter att titta på. Den första är den lite underhållande närvaro- yttrande och rösträtten på årsmötet. Alla medlemmar har närvarorätt. Dessutom har alla närvarande medlemmar yttrande- och rösträtt. Så, i praktiken har alla medlemmar även yttrande- och rösträtt, men de måste ha masat sig till mötet.

På ytan känns det förstås rätt självklart – är du inte närvarande kan du inte heller utnyttja dina andra rättigheter – och formuleringen förefaller överflödig. Samtidigt är det på detta sätt omöjligt att lämna in yttranden som någon annan kan läsa upp, eller för den delen att rösta via ombud. En smart lösning.

Dock går det att ifrågasätta hur närvaro räknas. Är medierad närvaro ok, dvs genom Skype eller annan videosamtalsapplikation? Som ett grönt ungdomsförbund vore det ju ett alternativ till smutsiga flygresor landet runt.

Den andra intressanta rättigheten är att alla medlemmar i förbundet har närvaro- och yttranderätt på förbundsstyrelsemöten, undantaget när känsliga personärenden hanteras eller i andra extremt känsliga ärenden. Det är en öppenhet som genomsyrar organisationen i övrigt och även noteras genom att alla medlemmar får vara med och rösta på riksårsmötet, inte bara av distrikt utsedda delegater.

3. Medlemskap

3 § Medlemskap
Den som vill verka i enlighet med förbundets ändamål och stadgar kan bli medlem I förbundet. Enskild medlem skall för varje kalenderår erlägga en av årsmötet fastställd medlemsavgift till riksorganisationen. Medlem i Grön Ungdom ansluts automatiskt till Miljöpartiet de Gröna till och med det år man fyller 26 år.

Grön Ungdoms medlemskap är inte begränsat till någon ålder. Förvisso slutar medlemmar att bli automatiskt anslutna till Miljöpartiet från det år de fyller 27, men det finns inget i stadgarna, vad Frihetssmedjan kunnat hitta, som hindrar fortsätt medlemskap i Grön ungdom även efter detta. Signalen är förstås tydlig, men formalian sätter inte stopp.

2. Relation till moderpartiet

1 § Organisation
Grön Ungdom är Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund och består av riksorganisation, nätverk, lokal- och regionavdelningar i samverkan.

2 § Ändamål
Grön Ungdom har som ändamål att främja en politisk utveckling i enlighet med Miljöpartiet de Grönas program och kongressbeslut, samt att föra ur de gröna idéerna till ungdomar. Riksorganisationen har också som ändamål att vara pådrivande gentemot miljöpartiet i politiska frågor samt att stötta Grön Ungdoms region- och lokalavdelningar för att få en stark grön rörelse i hela landet.

Grön ungdom säger explicit att man är Miljöpartiets ungdomsförbund. Dessutom framgår det att det är partiets program och kongressbeslut som ligger till grund för vilka politiska idéer förbundet ska främja. Grön ungdom är också unika genom att inte ha något eget idéprogram utan står för exakt samma politik som Miljöpartiet. Dock utser förbundet egna ombud till partiets kongress och kan ställa sig bakom motioner till densamma för att på så sätt söka förändra partiets politik, men till syvende och sist är det partiets program som gäller.

Det finns också en klausul i uteslutningsparagrafen som säger att ”[d]en som blir utesluten av Miljöpartiet de Gröna blir automatiskt utesluten ur Grön Ungdom”. Det visar ytterligare på den starka kopplingen mellan ungdomsförbundet och moderpartiet, som kommer fram på flera andra håll med regleringar om hur representanter till olika organ inom Miljöpartiet ska gå till. Sannolikt är Grön ungdom det av ungdomsförbunden som står sitt moderparti närmast.

1. Mandatperiod och kvotering

16 § Val
Mandatperioden för samtliga uppdrag är ett verksamhetsår, man kan maximalt sitta i samma årsmötesvalda grupp i fem år och på samma uppdrag i gruppen i fyra år. Med grupp menas till exempel språkrören och förbundsstyrelsen. Revisorer är undantagna från dessa regler. Könskvotering tillämpas vid val till alla av årsmötet tillsatta poster med två eller fler platser, med minst 50 %, plus eller minus en person, av det kvinnliga juridiska könet, undantaget revisorerna. För att bli vald till språkrör krävs en majoritet av de avlagda rösterna.

Fyllnadsval av årsmötesvalda uppdrag görs av förbundsstyrelsen, som beslutar huruvida fyllnadsval ska göras eller om posten ska lämnas vakant. Fyllnadsval ska följa stadgarnas krav på könskvotering. Vid fyllnadsval skall om möjligt den väljas som fått flest röster av de icke valda på årsmötet, med hänsyn till reglerna om könskvotering, under förutsättning att den kandiderande fått stöd av minst 10% av de avlagda rösterna på årsmötet. Om reserver saknas eller om stödet var mindre än 10% och förbundsstyrelsen ändå anser att det finns behov av ett fyllnadsval, bereder valberedningen ett val som förbundsstyrelsen beslutar om. Detta är undantaget fyllnadsval till valberedningen som i så fall bereds och beslutas av förbundsstyrelsen.

Precis som Miljöpartiet har Grön ungdom en begränsning i hur länge en person kan inneha samma uppdrag. Max fyra år på samma stol är det som gäller och max fem år på en stol vid samma bord, även om man flyttar sig lite i sidled. Miljöpartiets perioder är något längre, men det är naturligt att ungdomsförbundet har kortare perioder då det är en snabbare genomströmning där än i partiet.

Det intressantaste är att Grön ungdom har kvotering inskriven i stadgan. I alla grupper med fler än en ledamot gäller 50% könskvotering, plus eller minus en person. Det är också definierat som kvotering av det juridiska kvinnliga könet, vilket alltså gör att en transperson som genomgår sin transition inte räknas som det kön hen ska bli, utan det kön som staten hävdar att hen fortfarande har. För ett parti med jämställdhet, mångfald och HBTQ-frågor i fokus är det kanske något att överväga en förändring av. Eller för den delen avskaffa, då kvotering sällan – för att inte säga aldrig – är ett bra sätt att i grunden lösa problem med jämställdhet, utan bara att behandla symptomet. Med skrivningen i stadgan är det också uppenbar risk att förbundet försöker överföra lösningen på likartade problem i resten av samhället, vilket ur liberal synpunkt vore ytterst olyckligt.

Bubbelanalys

Grön ungdoms stadga är fyra sidor lång, i särklass kortast av de hittills granskade ungdomsförbunden. Stadgan är tillgänglig och enkelt skriven, med stort fokus på öppenhet även i sina regleringar. Förbundets och även dess moderpartis rykte som en öppen, demokratisk och gräsrotsbetonad rörelse lyser igenom i stadgan. De fyra sidorna gör också att mängden papper för att skriva ut den hålls nere, vilket väl får sägas vara dess huvudsakliga gröna bidrag.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: