Senaste nytt

Det visste du inte om CUF:s stadga

CUF logo

CUF logoCUF är nog det gladaste ungdomsförbundet i Almedalen i år. De sjunger när de går ner mot talet, de jublar och de dansar nere vid scenen. Opinionsmätningarna bekommer dem inte nämnvärt. Är det lika glatt och gemytligt i deras stadgar? Frihetssmedjan har svaret i vår topp fem-lista över udda, roliga eller tänkvärda saker i CUF-stadgan.

5. Fonderna

Stadgar för solidaritetsfonden

1§ Syfte

Syftet med solidaritetsfonden inom Centerpartiets Ungdomsförbund är att genom direkta insatser från medlemmarnas sida bidra till utvecklingen i fattiga länder eller delta i andra solidaritetsaktioner.

Stadgar för stipendiefonden

1§ Syfte

Syftet med stipendiefonden inom Centerpartiets Ungdomsförbund är att stimulera medlemmar till vidareutbildning i frågor som har anknytning till förbundets verksamhet och målsättning.

Stadgar för fonden CUF:s vänner

1§ Syfte

Syftet med fonden CUF:s vänner är att anskaffa medel till att utveckla CUF:s organisation och utbildning inom distrikt, avdelningar, nätverk och samverkansorganisationer.

Sist i stadgan för CUF finner vi tre stadgar till, för de tre fonderna förbundet har i sin regi. Andra ungdomsförbund har också fonder förstås, exempelvis driver LUF Liberala flyktingfonden. Det är dock bara CUF som har deras stadgar sist bland förbundsstadgan och det är nog inget förbund som har tre olika fonder. Dessutom fokuserar två av de tre fonderna på att utveckla CUF på gräsrotsnivå, något som är talande för förbundets självbild.

4. Resefördelning

10§ Resefördelning

För att ge alla medlemmar lika möjligheter att oavsett bostadsort delta på förbundets arrangemang såsom utbildningar och förbundsstämma tillämpas resefördelning, som fördelar deltagarnas resekostnader lika.

Riksorganisationen fastställer genomsnittlig resekostnad för alla som omfattas av resefördelningen, och betalar ut respektive fakturerar mellanskillnaden till det organisationsled som bekostar deltagarens resa. Förbundet garanterar i förväg en högsta resekostnad per deltagare, så att ekonomisk planering blir enklare för anmälande organisationsled.

Underlag för resefördelningen är inlämnad reseräkning från varje person som omfattas. Reseräkningen baseras på den verkliga kostnaden för resan. Ersättning för bilresa ges enligt skatteverkets skattefria norm. Flygresor ska godkännas av generalsekreterare. Vid val av färdmedel ska miljömässigt, tidsmässigt och ekonomiskt mest fördelaktig lösning väljas. Organisationsleden kan på begäran få kostnaderna inom resefördelningen redovisade av Riksorganisationen. Den som bokar resa i förbundets namn i strid mot stadgarna kan bli personligt återbetalningsskyldig.

Det är inget ovanligt att resekostnader fördelas solidariskt eller åtminstone att förbund går in och täcker upp resekostnader. CUF är dock unika genom att ha en hel paragraf i sin stadga om hur detta ska gå till och att det ska råda total likabehandling. Hela Sverige ska leva säger Centerrörelsen och i CUF har de tagit fasta på detta. Och plötsligt blev det ännu mer förståeligt varför förbundet satsar på att växa i storstäderna och speciellt i Stureplan… förlåt, Stockholm med omnejd.

3. Samverkan och nätverk

Nätverk

14§ Definition

Ett nätverk är en frivillig organisationsform inom CUF som samlar deltagare som har ett gemensamt intresse, exempelvis att de vill arbeta med ett särskilt politiskt område eller därför att de bor på samma ort. Nätverket är inte en juridisk person. Medlemmar kan delta i obegränsat antal nätverk.

15§ Bildande

Två eller flera medlemmar kan gå samman och bilda ett nätverk. Ett nybildat nätverk inom CUF ska rapporteras till riksorganisationen.

17§ Upplösning

Så länge två medlemmar vill behålla nätverket och är beredda att upprätthålla verksamheten kan det inte upplösas.

Samverkan

35§ Definition

En samverkan inom CUF samlar distrikt och/eller avdelningar som har ett gemensamt intresse, exempelvis att de vill arbeta med ett särskilt politiskt område eller därför att de finns inom samma geografiska område. Samverkan är en juridisk person. Om organisationsled vill samverka utan att samverkan ska vara en juridisk person kan organisationsledet nätverk användas.

36§ Bildande

Två eller fler distrikt och/eller avdelningar kan bilda en samverkan. En nybildad samverkan inom CUF ska rapporteras till riksorganisationen.

42§ Upplösning

Så länge två distrikt och/eller avdelningar vill behålla samverkan och deras medlemmar är beredda att upprätthålla organisationen kan den inte upplösas. Beslut om upplösning fattas på ordinarie årsstämma till vilken alla medlemmar får en personlig kallelse, där det står att fråga om upplösning ska behandlas.

Riksorganisationen ska meddelas innan samverkan har sin årsstämma med fråga om upplösning, och därefter om upplösningsbeslut fattats.

En samverkan som inte har några ingående distrikt eller avdelningar kan upplösas genom beslut i förbundsstyrelsen.

Den upplösta samverkans tillgångar fördelas i proportion till medlemstal mellan de distrikt och avdelningar som ingått i samverkan. Om distrikt eller avdelningar inte finns tillfaller tillgångarna förbundet. Vid sammanslagning av samverkansorganisationer tillfaller tillgångarna den nya samverkan.

Inom CUF går det att bilda nätverk eller samverkansorganisationer. Nätverk är minst två personer som vill nätverka och på samma sätt är en samverkan minst två distrikt/avdelningar. Så länge minst två medlemmar vill behålla dem finns de dessutom kvar och går inte att upplösa.

På många andra håll nätverkar människor med varandra naturligt och informellt, men i CUF går det att formalisera med årsmöten och annat. Frihetssmedjan har ingen statistik på hur många av dessa nätverk eller hur mycket samverkan som finns inom förbundet, men vi föreställer oss att det finns minst ett nätverk, kanske i studentförbundets försorg, som träffas för att prata om och dricka punsch och vars stämmor ägnas åt punschprovning.

2. Ideologi och relation till moderpartiet

1§ Syfte

Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) ska…
…vara ett redskap för medlemmar och andra som vill engagera sig för att förändra samhället i enlighet med vår gröna, liberala ideologi.
…ge ungdomar möjlighet att lära sig mer om demokrati och hur samhället fungerar.
…vara en demokratisk ungdomsrörelse med respekt för alla människors lika värde där ungdomar tillsammans finner gemenskap, genomför egen verksamhet och driver politik.

2§ Organisation

CUF är en självständig organisation inom Centerrörelsen. Grunden för CUF är medlemmarna, och de distrikt som medlemmarna väljer att organisera sig i. Varje medlem är knuten till ett distrikt. Vidare kan medlemmar välja att delta i avdelningar och/ eller nätverk. Distrikt och avdelningar kan välja att samverka sinsemellan i samverkansorganisationer. Medlemmarna, deras distrikt, avdelningar och distriktens och avdelningarnas samverkansorganisationer samt nätverk utgör tillsammans förbundet.

47§ Förbundsstyrelse

/…/Centerstudenter, Centerpartiet och Centerkvinnorna utser en adjungerad var till styrelsen. /…/

50§ Upplösning

Förbundet kan inte upplösas så länge två distrikt är villiga att upprätthålla det. Vid upplösning tillfaller förbundets tillgångar Centerpartiet.

CUF:s centrala ideologi är grön och liberal. Exakt vad detta innebär står inte i stadgarna. Den som vill veta mer kan förhoppningsvis läsa det på deras hemsida någonstans, men eftersom det inte går att hitta stadgan där så är det inte hundra procent säkert.

Relationen till Centerpartiet är relativt stark. Medlemmar i CUF ansluts automatiskt till partiet. CUF är förvisso en självständig organisation, men inom Centerrörelsen. Partiet har tillsammans med kvinno- och studentförbunden rätt att utse adjungerade till förbundsstyrelsen. Dessutom tillfaller förbundets tillgångar Centerpartiet vid upplösning.

Vi tror också att detta är det enda av ungdomsförbunden som låter sitt moderpartis kvinnoförbund ha en adjungerad i deras förbundsstyrelse.

1. Medlemsinitiativ

8§ Medlemsinitiativ

Varje medlem i Centerrörelsen har rätt att få svar på sina frågor och ta upp ärenden till behandling i CUF:s förbundsstyrelse genom en skrivelse till riksorganisationen med rubriken Medlemsinitiativ. Inom 14 dagar ska medlemmen ha fått svar på sin fråga eller besked om hur den kommer att behandlas vidare. Längre svarstid får accepteras då riksorganisationen har stängt för semester.

Har du hört talas om medborgarinitiativ? Det är en möjlighet för alla medborgare att lämna förslag till sin kommun, som kommunen sen måste behandla. CUF har en egen variant av detta som låter medlemmar lämna förslag eller frågor till förbundsstyrelsen. Återigen skiner CUF:s självbild som en gräsrotsrörelse igenom och detta är antagligen det gulligaste i deras stadga.

Frågan är dock om självbilden stämmer och om det inkommer många medlemsinitiativ till förbundsstyrelsen, eller om det är något som få känner till eller ens bryr sig om.

Bubbelanalys

CUF är en gräsrotsrörelse från gräsrot till topp. För tillfället kanske rörelsen kan känna sig lite gräsklippt på grund av opinionsvindarna, men det märks inte på medlemmarna i förbundet. Stadgan är precis så gräsrotsfokuserad, federalistisk och lokal som vi kan vänta oss av ett sådant förbund.

Stadgan var dock rätt tråkig att gå igenom, eftersom det inte finns några egentliga galenskaper. CUF-medlemmarna brukar vara rätt bra på att ta ut svängarna och kraven på avskaffad sexköpslag, legaliserad cannabis och månggifte avlöser varandra – förslag som Frihetssmedjan för det mesta brukar stå bakom också – men i stadgan saknas detta helt. Skärpning, CUF! Om inte annat kan ni väl göra som Datasektionen på KTH och avsluta stadgan med en paragraf som säger att ”det var bättre förr”, med följdparagraf ”och ju förr desto bättre”.

Initiativtagare till Frihetssmedjan och tidigare chefredaktör 2011-2016.
Lila och grön nyliberal som brinner för mänskliga rättigheter.

per@frihetssmedjan.se

%d bloggare gillar detta: