Senaste nytt

Vill Piratpartiet ner under 0,5%?

PIRATPOLITIK Många har väntat sig något sorts breddat program för Piratpartiet, i humanistisk anda, eller på annat sätt. Nu när piraternas styrelse formulerat sitt förslag till nytt principprogram ser vi att det inte blev någon breddning. Tvärtom har man lagt fram ett förslag till program som är ännu smalare och mer begränsat än 2010…

En väljare letar efter Piratpartiet?

Piratpartiet gjorde ett relativt sett dåligt val 2010. De fick 0,65% av rösterna. Det chockerade många inom partiet som hade hoppats på ett bättre valresultat efter EU-valet 2009.

Efter katastrofvalet har Piratpartiet debatterat om man ska bredda sitt partiprogram, och hur. Det tyska Piratpartiet har haft stora framgångar med ett program som är betydligt bredare än det svenska programmet och har inspirerat många pirater.

Ändå är det nya förslaget till principprogram som man ska rösta om under våren inte breddat, utan tvärtom. Styrelsen har bemödat sig om att ännu mer snäva in och begränsa de områden som Piratpartiet ska arbeta med.

Jag har tittat närmare på förslaget.

Ur askan in i elden?

Piratpartiet håller på att skriva ett nytt principprogram. Det är intressant läsning. Jag har läst förslaget till ett nytt Principprogram (4.0) och jämfört med det gamla programmet (3.4) och det tyska piratpartiets program.

På sitt forum förklarar styrelsen bakgrunden till det nya Principprogrammet:

Då detta program tagits fram har styrelsen strävat efter att sätta människan, inte tekniken, i fokus. Vi har försökt vara konkreta och skriva så att även den med måttliga datakunskaper ska förstå. Samtidigt har vi försökt att vara visionära och lyfta fram de fantastiska möjligheter teknikerna skapar. Vi ser detta som ett stort steg framåt, jämfört med tidigare texter som haft tendenser att vara svårtillgängliga, teknikfokuserade, alarmistiska och negativa.

Detta har man gjort bra. Språket är utan tvekan lättare att ta till sig än det gamla programmet. Inledningen är bra, speciellt  de korta meningarna som sammanfattar principprogrammets grunder. Formuleringar som att ”staten måste börja lita på sina medborgare, visa dem större respekt och ge dem mer frihet”, är briljanta.

Men… När man tittar på innehållet i programmet ser jag allvarliga brister. Två års debatt om man ska bredda partiprogrammet eller inte har resulterat i… att man gjort tvärtom. Två års debatt om att väljarna såg piratpartiet som för enkelspåriga har lett fram till att man snävar in ännu mer. Styrelsen förklarar det så här:

Vi har samtidigt försökt hålla skrivningarna på en principiell nivå, och fokusera på de åsikter de flesta piratpartister har gemensamt.

Man ser det tydligast i frågan om att övervaka staten och i frågan om hur de definierar skyddet av privatlivet.

1) Transparens och övervakning av staten

Det som kanske förvånar mig mest är att partiet tonat ner en hel del av de tidigare skrivningarna om behovet att ständigt övervaka och ifrågasätta vad staten gör, och med dem konceptet att makten utgår från folket. Speciellt förvånande är det eftersom piraterna internationellt betonar det allt mer och mer.

Det gamla principprogrammet har skrivningar om att ”värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling.”

”Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd. Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare.”

Dessa starka ord om att stater måste granskas är helt borta och har ersatts med formuleringar om att övervakning av information och kontroll av information är fel. Så här låter det i det nya programmet:

Människors fria kommunikation och utbyte av idéer, kunskap och kultur ses som ett hot av många politiska och ekonomiska makthavare. Genom begränsningar av den fria kommunikationen, övervakning och repressalier vill de av olika anledningar och med olika motiveringar begränsa det utbyte av tankar, idéer, kunskap och uttryck, som genom hela historien varit grunden för mänsklighetens utveckling…

Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas.

Vidare.

I det gamla programmet fanns grunderna för en utrikespolitik. Man tog man ställning för demokrati och frihet internationellt.

Staten skall respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Mänskliga rättigheter gäller alla människor, och det är en demokratis skyldighet att aldrig medverka till att stävja demokratiseringsprocesser i utlandet. Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.

Det närmaste man kommer i det nya är denna mening om att information leder till frihet:

 Tack vare den moderna informationstekniken behöver människor inte längre förlita sig på officiella kommunikéer och traditionell nyhetsrapportering. Man kan följa händelseutvecklingen i realtid genom folkets egna ögon. Det innebär att färre övergrepp kan ske utan att uppmärksammas och att olika former av humanitär hjälp kan skickas tidigare

I det nya principprogrammet har man alltså tagit bort flera breda formuleringar som kunde täcka mer än bara informationsfriheten och friheten på nätet.

2) Breddning av programmet?

Den andra frågan som lett till en del debatt är om Piratpartiet ska kräva att den personliga integriteten ska skyddas även utanför nätet. Dvs hur Piratpartiet ska se på värnandet av folks privatliv i frågor som rör sånt som myndigheters kontroll över vad privatpersoner får göra, om lagar och regler…

Där har en del velat utvidga Piratpartiets program, likt man redan gjort i Tyskland som tar ställning för sådant som legalisering av cannabis.

Svenska Piratpartiet tycks vara på väg att göra tvärtom. De skrivelser som fanns i det gamla principprogrammet om värnandet av privatlivet är borta.

Så hör lät det i det gamla principprogrammet.

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Den enskildes rätt till privatliv generellt sett är alltså det som definierar ställningstagandena för informationsfrihet.

Hur ser det ut i det nya principprogrammet? Där motiveras inte varför man är för fri kommunikation. Där är det friheten på nätet i sig som är självändamål.

Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas. Övervakning och andra intrång på den personliga integriteten ska bara få ske vid grundad misstanke om grova brott, och efter individuell prövning.

Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva…

Sammanfattat: 2010 ville stod det ordagrant i principprogrammet att man ville skydda privatlivet i sin helhet, idag vill piraterna skydda privatlivet på nätet (och i informationstekniska sammanhang).

Pirater som glömt varför de fick stöd…

Det kan tyckas vara små ändringar, men de är betydelsefulla.

Piratpartiet kom in i EU efter en våg av protester som riktades mot datalagringsdirektivet. Men det var inte den tekniska övervakningen som sådan som lyfte partiet in i EU-parlamentet, utan att folk protesterade mot statens, de styrandes, ökade kontroll av människorna, som t.ex. genom internet.

Datalagringsdirektivet och fildelningen var bara symbolerna som striden stod kring. Det är ironiskt att en hel del piratpartister inte förstått detta ännu, utan tror att det var symbolerna, som fildelningen, som fick folk att gå man ur huse och demonstrera, inte ilskan på att staten flippar ut och styr och ställer.

Så här skrev jag på min blogg två veckor innan valet 2010, då jag förutsåg att partiet skulle få max 0,67% av rösterna.

Piratpartiet kommer att befinna sig i nån slags chock efter valet. De kommer att undra varför deras resultat blev så lågt… Kommer de att inse att om man skriver valmaterialet, och har en politik, som riktar sig in på en målgrupp på mindre en två procent av landets väljare, så ska man vara glad om man ens lyckas få en tredjedel av denna målgrupp att rösta på Pp.

Partiet fick röster i EU-valet eftersom partiet sågs som en sorts politikens “Wikileaks”, ett slags politikens JO eller JK, som skulle stoppa myndighetsmissbruk och kontrollsamhället. Fildelningen och upphovsrätten var inte anledningen till partiets stöd i EU-valet, orsaken till stödet var djupare än så eftersom fildelningen blev SYMBOLEN för en vilja att kontrollera myndigheternas utövning. Den blev en symbol för frihet.

Av denna önskan bland folk att få ett parti som kontrollerar myndigheter och regeringar på alla sätt, och bekämpa maktmissbruk, blev ett parti som i sin valretorik mest pratar om fildelning och censur av internet och e-trafiken. Ett parti som har ett valmaterial som till och med får fildelare att somna av leda när de läser det. Hur det kunde gå så fel trots att det finns så många i partiet vars engagemang sträcker sig utöver bara skydd mot elektronisk avlyssning, är viktigt att debattera. Den debatten blir avgörande för Piratpartiets framtid.

Jag var väldigt kritisk redan till det program man la fram 2010 men såg att det fanns en grund för en breddning av partiet i de stycken som fanns om att övervaka staten och skydda privatlivet. Det var några stycken här och några stycken där men de styckena gav hopp. Därför röstade jag på Piratpartiet 2010.

Jag hade inte i mina vildaste fantasier och farhågor kunnat ana att Piratpartiet efter 2010 skulle välja att snäva in sitt program ännu mer och ta bort det som en gång förde in dem i EU-parlamentet, och det som gjorde att jag såg något stort i dem.

Gör som Tyskland istället!

Medan piraterna i Sverige gör sitt program smalare och snävare så väljer man en annan lösning i Piratpartiet internationellt. Det är i Tyskland piraterna får mest stöd just nu och deras program är inte smalt.

Piratpartiet i Berlin sitter i delstatsriksdag just nu på ett program som innefattar allt från legalisering av marijuana och ett bättre djurskydd till klassiska piratfrågor (datalagring). Men grundtankarna är de som svenska Piratpartiets styrelse valt att ta bort från sitt förslag till nytt principprogram, dvs staten ska övervakas, all makt utgår från folket. staten måste vara transparent och öppen och att privatlivet ur alla synvinklar ska vara helgat.

Man kan läsa deras program om demokrati och transparens och jämföra med svenska piraternas formuleringar… Det som tyskarna gjort är enkelt och briljant. De har tagit de krav som pirater har på hur nätet ska fungera och skapat ett program för hur det ska fungera även utanför internet. Typ: ”vi pirater vill ha maximalt med öppenhet och demokrati internt i vårt parti, det är klart att vi vill att nätet och hela samhället även utanför nätet, ska formas på samma sätt”…

Piratpartiets program för hela Tyskland kan man också läsa. Även där är det medborgarens rätt till frihet och självbestämmande som betonas och medborgarens rätt till information och medbestämmande. De har till och med skrivit in i sitt principprogram att de ska vara breda och inte bara se till friheten på nätet.

Vill Piratpartiet sitta kvar i EU-parlamentet, och vill de baxa sig över 1% i riksdagsvalet får de se till att bredda sitt program, likt tyskarna gjort, istället för att göra det smalare än 2010.

Jag tror inte att socialdemokraterna hade blivit en stark politisk kraft i Sverige om de valt att bara prata om arbetarrätt, eller liberalerna om de bara drivit sina kampanjer för att ta bort tullar och skaffa mer frihandel, för 100 år sen. Om piraterna vill bli stora får de lyfta blicken lite!

/Torbjörn Jerlerup, partiobunden pirat och liberal

 • Hej Torbjörn!
  Vad roligt att du läst igenom styrelsens proposition till nytt principprogram. Men, du drar lite snabba slutsatser, eftersom principprogrammet inte är partiets hela partiprogram, utan bara en del av det.

  Det gamla principprogrammet är en salig röra av principer och sakpolitik. När vi nu förnyar oss och breddar partiets politiska profil, så vill vi göra det ordentligt. Vi vill kommunicera tydligt och inte röra ihop saker. Därför har vi valt att låta vårt partiprogram bestå av två delar: de grundläggande principerna (vilket är det förslag som nu lagts fram till vårmötet) och en rad sakpolitiska dokument inom olika områden, tex skola, rättspolitik, EU, vård & omsorg, familjepolitik, etc. (Dessa kommer att arbetas fram under året som kommer utifrån våra principer). Det betyder att saker som fans med i det gamla principprogrammet mycket väl kan dyka upp i ett sakpolitiskt dokument istället om det passar bättre där.

  Den proposition som nu ligger är alltså inte Piratpartiets hela partiprogram. Det är en första del av det. Breddningen kommer i huvudsak att ligga i de sakpolitiska ställningstaganden som kommer att finnas i de sakpolitiska dokument som kommer att utgöra återstoden av partiprogrammet.

  Redan på det här mötet ligger det förslag på sakpolitiska ställningstaganden kring EU. Under året kommer vi att i en öppen process arbeta fram en lång rad sakpolitiska ställningstaganden inom en lång rad olika områden. Att Piratpartiet behöver och kommer att ha en betydligt bredare politisk plattform inför valet 2014 är något som jag och de allra flesta pirater är eniga om. Det är därför vi sedan mer än ett år tillbaka arbetar med just detta.

  Just nu jobbar pirater på massor av spännande sakpolitiska ställningstaganden runt om i Sverige. Det är oerhört spännande att vara en del av den demokratiska processen som det är att utveckla ett nytt och bredare Piratparti. Du är, precis som alla andra, jättevälkommen att följa med i det arbetet. Det lättaste sättet är att hålla koll på vår hemsida och på min blogg. 🙂

  Mvh,
  Anna
  ————————
  Anna Troberg
  Partiledare Piratpartiet

 • Hej! Var sak har sin plats, principer i ett principprogram och sakpolitiska ställningstaganden i olika sakpolitiska program. Tillsammans kommer de att utgöra Piratpartiets partiprogram. Och styrelsen börjar med att lägga ett förslag till principprogram som fokuserar just på principerna. Samtidigt börjar en massa förslag komma till medlemsmöten – både från styrelse och medlemmar – som ska diskuteras och behandlas av medlemsmöte, och sedan ligga till grund när styrelsen framåt hösten/vintern redigerar ihop de fastslagna åsikterna till olika sakpolitiska program. Denna arbetsgång är fastslagen av höstmötet 2011, och i de offentliga protokollen från styrelsens möten kan man både se att arbetet med politiska program hittills precis följt den tidsplan som lades fast i början av hösten 2011, och hur det är tänkt att arbetet med sakpolitik ska fortsätta. Så var inte orolig! Utan kom istället in i debatten, lägg förslag på medlemsmötet, eller maila mig och Anna, så kommer dina tankar och förslag med i de underlag vi tar fram till styrelsen för det fortsatta arbetet med sakpolitik!

 • Tack Anna!

  Det är glädjande om det kommer att ske en breddning. Det välkomnar jag och skulle kunna göra att jag inte bara blir medlem igen utan även väljer att bli aktiv pirat.

  När jag satte mig vid datorn imorse tänkte jag skriva en artikel som uttryckte glädje över att Pp strävar åt rätt håll. jag läste de första raderna och blev glad och funderade på att skriva om att pp kan vinna på den nya ”given”. Sen läste jag vidare och blev ledsen. Det blev ingen glad Pp-positiv artikel. Skenet bedrog.

  Problemet är att principprogrammet kommunicerar något annat. Ett principprogram ska förmedla för folk vad partiets grundsyn är och den definieras just nu som snävare än den var 2010.

  I det förra principprogrammet, och i principprogrammen internationellt, fanns och finns mer av det som så att säga kan sägas definiera piratideologin. Skrivelserna andades en syn på demokrati, på individens rättigheter och behovet av kontroll av staten som gick utöver bara friheten från nätet. Behover att kontrollera makthavarna, av att trygga demokrati och inidvidens rättigheter är det som definierar informationspolitiken.

  I det nuvarande finns inte det med, Utgångspunkten är nätet och information. Individens frihet, kontrollen av staten och demokrati och sånt beskrivs ur informationssynvinkel.

  Breddningen av Pp borde väl liksom märkas på det nya principprogrammet. Nu är det liksom tvärtom… Eller?

 • Henrik. Jag ska kika på debatten igen för att se om ni vill bredda sakpolitiken (även om principprogrammet är smalare).

 • men ett råd vill jag ge. Folk utanför Pp känner inte till vad ni diskuterar på Skype. De dokument ni skriver och den debatt ni har på bloggar och i forumet formar den syn folk får på Piratpartiet. Folk som, likt mig, som är sympatisörer och längtar efter ett Pp som har en politik man kan argumentera för vid ett riksdagsval, får bilda oss en åsikt utifrån officiella dokument. Om vi ser att dokumenten antyder att partiet inte breddas, lär ganska många av de som längtar efter breddning bli besvikna.

  Och jag pratar inte i vänster- och högertermer. Tyskarna har lyckats göra det utan att bli liberala eller vänster. De är pirater!

 • Hej igen!
  Jag håller inte med dig om din tolkning. Piratpartiet har till exempel i min mening varit alldeles för teknikfixerade tidigare. Vi har ofta stirrat oss blinda på nätet vilket är tämligen begränsande eftersom människor lever både på och utanför nätet. I och med det nya principprogrammet som jag hoppas att våra medlemmar kommer att rösta igenom, så sätter vi människan i centrum, inte tekniken. Det är ett stort steg framåt för en breddning av partiets politiska plattform.

  Vi har även valt att, till skillnad från tidigare, blicka framåt och måla upp visioner om vilken värld vi vill ha. Tidigare har vi i huvudsak fokuserat på att tala om vad som är fel, men vi har varit dåliga på att berätta vad vi vill ha istället. Det är helt okej för ett helt nytt parti att vara arga och reaktiva. Jag tror till och med att det är nödvändigt för att det ska bildas nya partier. Nu är vi dock sex år gamla. Det är dags att mogna. Det är dags att formulera en bild av vad vi vill ha istället för det vi har nu. Det gör vi till viss del i det nya förslaget till principer. Hur vi ska nå dit är sakpolitik och kommer att hamna i den sakpolitiska delen av partiprogrammet.

  Med mognad kommer kanske ett lite mindre reaktivt och hetsigt språkbruk, men det betyder inte att vi givit upp några ideal. Det betyder bara att vi blivit bättre på att formulera konstruktiva tankar ur vår ilska över sakernas tillstånd i samhället. Det räcker inte att vara arg, man måste leverera ett hållbart alternativ och det är det vi det senaste året arbetat med. Det arbetet kommer att fortsätta fram till och med och långt bortom 2014.

  Anna
  —————————–
  Anna Troberg
  Partiledare Piratpartiet

 • does an angel

  Piratpartiet får mig att skämmas över min ålder. Fatta att man är en del av ungdomsgenerationen vars enda politiska engagemang begränsas till att man inte vill betala för sig. Samtidigt som arbetslösheten är enorm och bostadsbristen katastrofal. Samtidigt som Sverige dras itu av massinvandring. Herregud. Pinsamt.

 • 1) Nej, det är väl rätt självklart att när vi internt diskuterar vad vi ska tycka, så märks det inte lika mycket som när vi driver kampanj för det vi beslutat oss för att tycka.

  2) Och visst – en av nackdelarna med den process vi valt för att få fram riktigt genomdiskuterade, vassa sakpolitiska ställningstaganden är att vi under ett drygt halvårs tid kommer att sakna dokument som konkretiserar principerna till praktisk politik.

  3) Jag tror personligen att utmaningen för oss när vi mejslar fram sakpolitik är ännu större än du antyder: inte bara att ta de principer vi identifierat ”på nätet” och lägga dem som ett raster över hela resten av samhället. Utan att sedan bryta ner principerna till konkreta ställningstaganden kring frågor med konkret betydelse för olika personers livssituation. Där vi måste kliva ut ur oss själva, och se på frågorna med många olika ögon!

 • Den delen håller jag med om Anna. Det teknokratiska språket har försvunnit och ni beskriver mer hur ni vill att framtiden, den informationsmässiga framtiden, ska se ut. Men steget är ännu långt till en framtidsvision om hur världen bör vara (om man utgår från det nya principprogrammet). Det nya programmet är mer informationscentrerat än det förra var, och då ska man veta att jag var ganska kritisk till det gamla också.

  Sen har du en poäng med språkbruket. Men det är inte riktigt det jag pratar om utan om innehållet.

 • Det finns en allvarlig hemmablindhet hos piraterna som visar sig väldigt tydligt i denna mening:

  ”Då detta program tagits fram har styrelsen strävat efter att sätta människan, inte tekniken, i fokus. Vi har försökt vara konkreta och skriva så att även den med måttliga datakunskaper ska förstå.”

  Läs den meningen igen. Fundera lite. Om man ska ha ett program som har människan och inte tekniken i fokus, varför är det då över huvud taget relevant att säga att man skriver ”så att även den med måttliga datakunskaper ska förstå”? Måttliga datakunskaper? Vad har datakunskaper med människan i fokus att göra? Bara pirater skulle kunna formulera sig så.

 • ”Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas. Övervakning och andra intrång på den personliga integriteten ska bara få ske vid grundad misstanke om grova brott, och efter individuell prövning.”

  Jag kan inte se att det står att detta bara gäller på nätet ? Däremot tror jag det är en felskrivning tror de menar ”rätten till privat kommunikation” och inte ”fri kommunikation” då fri är en väldigt tvetydig term.

 • Hej Torbjörn!

  Jag har just svarat dig nedanstående per mail men kom på att det kan vara bra att dela med sig av det svaret även här för om någon av dina läsare har samma funderingar.

  Vad man gjort är att man lyft ut sakpolitiska ställningstaganden för att renodla och bredda principerna till att vara avsevärt mer allmängiltiga och mindre knutna till informationsteknik. Det möjliggör det för oss att bredda oss i sakfrågor och samtidigt behålla spårbarheten till våra principer. I dina exempel på vad som skulle utgöra smalare ställningstaganden än tidigare principprogram ser jag mer som exempel på ett mjukare och/eller mer allmängiltigt språk än ändrad principiell hållning i sak.

  Vidare har du exempel på en avsaknad internationell politik som smalare ställningstaganden än tidigare, vilket bara återigen handlar om att man renodlat principerna till att vara just principer och mer allmängiltiga. För internationell politik har vi som exempel ett påbörjat förslag till EU-program. Tanken är att principerna ska vara lika tillämpbara inom internationell politik så väl som i kommunalpolitiken, därav varför det inte längre riktar sig mot vare sig den ena eller andra politiska arenan.

  I det tidigare var det rörig ihopblandning av principer och sakpolitiska ställningstaganden som gjorde det enormt rörigt att översätta vår principiella hållning i de olika beslutsorgan som vi söker mandat till. Vissa var dessutom väldigt tidsbundna och gjorde att vi var tvungna att uppdatera och ändra hela tiden, vilket är en aning problematiskt när det krävs 75% majoritet på medlemsmöte för att ändra i principprogrammet. Exempelvis hade vi kvar ett ställningstagande mot Lissabonfördraget en bra tid efter det införts. Så förutom att vi vill ha ett principprogram som är just principer vill vi också uppnå största möjliga tidlöshet för att istället ha mer ändamålsenliga och anpassningsbara sakpolitiska ställningstaganden utanför principprogrammet.

  Arbetet med breddningen är verkligen i fullgång och senaste styrelsemötet beslutade bl.a. att tillsätta särskilda utskott med talespersoner inom olika politiska områden utefter modellen som är så vanlig bland andra partier. Hur de kommer vara utformade rent formellt är inte helt klart än, men tills vidare gavs deltagarna på senaste styrelsemötet ett eller ett par olika politiska områden att samordna diskussionsgrupper för. Själv kommer jag jobba med lokalpolitiska frågor som landstingsvård, kollektivtrafik, kommunala skolor, etc. Andra områden det kommer påbörjas diskussioner om är migration, forskning, vård, skola, omsorg, energi, etc.

  Som du kanske förstår är det ett enormt arbete vi har framför oss och det kommer ta tid innan vi har något mer konkret att visa upp. Processen är långsam och kan inte stressas för mycket då det skulle kunna riskera det enorma förankringsarbete som kommer krävas för att få med alla, eller iaf så många som möjligt, på tåget.

  Med det sagt hoppas jag på lite mer förståelse för det förändringarbete vi håller på med och bjuder mer än gärna in dig till att vara med och delta. Kanske diskussiongruppen kring migrationspolitik vore något? 🙂

 • Jag har just idag bloggat om ett alldeles utmärkt principprogram som jag hittat, inte för ett parti, utan för en politisk organisation som heter Sveriges Elevråds Centralorganisation.

  http://alltommig.nu/index.php/entry/2012/03/25/ett-otroligt-valskrivet-principprogram

  Jag tycker det är riktigt bra i hur det är pedagogiskt och retoriskt uppbyggt. Jag menar inte att man här hittar sakfrågor eller principer att knycka, jag menar att det man kan använda sig av i deras principprogram är hur det är uppdelat, vad man talar om och hur man talar om det. Kika gärna in.

 • Jo, Torbjörn. Förslaget till program är uppdelat i tre delar, en om de möjligheter den informationstekniska revolutionen skapat, en om hoten mot dessa möjligheter, vilket tillsammans formar bakgrunden för att det behövs ett parti med fokus på informationspolitik och integritet. Sedan ett tredje avsnitt om de grundsatser, som vägleder partiets arbete och åsikter över alla politiska fält. Du bygger huvuddelen av din argumentation på att citera i de två första avsnitten. Om du istället hade läst ordentligt i de förslagna grundsatserna har jag mycket svårt att tro att du skulle kunna dra slutsatsen att vi snävat in vår politik till att bara kräva integritet på nätet. Så här står det:

  ”Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Respekt för alla människors personliga integritet är nödvändig för att människor ska vara trygga, våga ta initiativ och säga vad de tycker. Intrång i privatlivet och övervakning ska därför bara få förekomma efter individuell prövning vid misstanke om grova brott.

  Människor lever sina liv i olika miljöer, men alla har samma rätt att slippa övervakning oavsett om man skickar ett brev via posten eller som ett mejl, om man skvallrar över ett cafébord eller på en chattsajt, om man talar i fast telefon eller i mobiltelefon. Ingen åtskillnad ska därför göras mellan övervakning av elektronisk och annan kommunikation.

  Den personliga integriteten och privatlivet måste värnas genom livets alla skeenden, från barndomsårens dagis och skola över vuxenliv med arbete och kärlek, till seniortillvarons ökade behov av vård och omsorg.”

  Snarare en breddning ut från nätet jämfört med tidigare skrivningar, än ett insnävande till nätet. Däremot mer konkret och mindre teoretiserande.

 • Jag efterlyser ännu länkar som visar hur debatten och diskussionen är inom partiet angående breddningen, och angående principerna för Pp (ideologin). Jag har HÖRT mycket att en sån debatt förs, men ser inte mycket bevis för det. Jag vill se förslag inte debattinlägg kring procedurfrågor.

  Nu är jag lite provocerande, jag vet, men jag vill få länkar, jag vill läsa.

  Det enda jag sett hittills är sånt som är i stil med Anna Trobergs inlägg om breddning tidigare där hon sa att Pp borde prata informationspolitik inom fler områden.

  Är det någon piratpartist här som sett något blogginlägg, någon tråd i forumet, eller nåt dokument eller nån trevlig padda med förslag och kanske debatt om breddningen, och om Pp.s ideologi/principprogram?

 • Anonym

  Om man inte avskriver Annas blogg på rak arm så finns där en del, men annars så har sånt pratats om lite runt om på nätet. Bara för att du inte har sett att det har hänt på nätet så betyder det inte att det inte har hänt. 😉

  Du kan ju börja med att ta en titt här: https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=355

  Sen är det visserligen FB, men där kan man i olika grupper läsa om diskussioner kring breddning och även olika motioner om breddning som har lämnats in. På FB har jag sett motioner kring energipolitik och rymdpolitik.

  Sen hålls det även möten AFK där breddning diskuteras både på nationell nivå, men även på regionell eller lokal nivå. Det kommer inte nödvändigtvis ut på nätet, men sker i alla fall… Bara för att det inte syns på nätet betyder det inte att det inte händer. 😉 😛

  http://ungpirat.se/medlem/event/politisk-konferens/

  http://annatroberg.com/2010/09/24/en-oppen-och-organisk-utveckling-av-piratpartiets-politik/

  http://annatroberg.com/2011/08/22/politiska-samtal-galore/ (kolla vidare på länkarna till förslag på breddning)

  http://annatroberg.com/2011/09/27/bombardera-mig-med-fler-spannande-sakpolitiska-ideer/

 • Anonym

  Det har dessutom publicerats debattartiklar både på Newsmill och SVT Debatt om att PP borde vara för nolltaxa i kollektivtrafiken och för GMO. Nån som har så pass bra koll på PP som du har borde ju ha lagt märke till det, kan man tycka…

%d bloggare gillar detta: