Senaste nytt

Ny lag om ”olovlig fotografering” på gång

Det är en ny lag på gång som inskränker våra möjligheter att fotografera fritt. Lagen om olovlig fotografering heter den. En lag som kan komma att ställa till det för fotografer. Fotografer måste undvika att ta kort på människor ”som, oavsett plats, sker på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet som privatperson”. Lagen är till för att skydda folk från att bli smygfotograferade, men har skrivits så den riskerar att slå mot alla fotografer. Vad är ”påträngande” t.ex?

I Ds 2011:1 läser vi:

”Som konstaterats ovan finns det ett behov av kriminalisering av fotografering och filmning i vissa fall. Vidare kan kriminalise-ringen förenas med yttrande- och informationsfriheten samt uppfylla grundläggande krav på straffrättslig lagstiftning, förut-satt att den utformas i enlighet med följande utgångspunkter.

Kriminaliseringen måste begränsas till fall där fotograferingen eller filmningen sker uppsåtligen och avser annan människa samt sker utan medgivande av den enskilde eller utan stöd av tillåtande bestämmelser. Den måste avse vissa klart avgränsade platser som tillhör den enskildes särskilt privata miljö eller som annars är avsedda för särskilt privata förhållanden. Den måste även omfatta vissa klart avgränsade situationer, oavsett plats. Straffansvaret måste begränsas till de mer allvarliga fallen som utgör sådan integritetskränkande fotografering som inte ska behöva tålas. Slutligen måste det finnas möjlighet att undgå straffansvar i det en-skilda fallet. Det föreslås därför att en kriminalisering av fotografering och filmning i vissa fall, utformad i enlighet med dessa utgångspunkter, införs.”

Svenska Journalistförbundet förhåller sig kritiskt:

”För fotografen blir arbetssituationen orimlig. Hänsyn ska tas till allmänintresset av en publicering när bilden tas. Men det innebär att fotografen på ett ögonblick måste avgöra om bilden ska tas eller ej, medveten om att hon kan åtalas och straffas om hon fattar fel beslut. I förlängningen blir det domstolen som avgör om det fanns ett publicistiskt motiv. Brottet uppstår nämligen i fotograferingsögonblicket och en vanlig domstol ska i efterhand avgöra om fotografen varit för närgången då bilden togs.

Lagen om olovlig fotografering missar målet. Problemet regeringen vill åtgärda är att omdömeslösa individer fotograferar sina medmänni­skor i privata situationer utan deras medgivande och lägger ut bilderna på nätet i hat-, hämnd- eller hotsyfte. Den gruppen kan lätt slippa undan medan problemet kvarstår för yrkesfotografer.”

Lagen har kritiserats mycket och kritiken lär inte tystna.

%d bloggare gillar detta: