Senaste nytt

Folkpartiet säger nej till drogtester i skolan

Vi läser i Aftonbladet att Folkpartiet på landsmötet beslöt att säga nej till drogtester i skolan. Men vi noterar att partiledningen, och den rättspoliska talesmannen Johan Pehrson var för förslaget.

KARLSTAD. Folkpartiets landsmöte sade oväntat nej till frivilliga, slumpvisa drogtester i skolan.

Partiet har stött de frivilliga försök som pågår och partistyrelsen hade ställt sig bakom dem.

Men ombuden på landsmötet i Karlstad sade nej med röstsiffrorna 85-82.

Det hjälpte inte att partistyrelsen skickade in hela det tunga gardet för att försvara drogtesterna som används av bland annat FP-styrda Landskrona.

– Förbjud inte möjligheten, vädjade partiets rättspolitiska talesperson Johan Pehrson.

Så här såg motionen ut som gick igenom:

H23. Nej till drogtester av barn

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet liberalerna ställer sig bakom hållningen att drogtester i skolan, både tvångsvisa och så kallat frivilliga, innebär en långtgående inskränkning i rätten till kroppslig integritet, och denna inskränkning uppvägs inte av de intressen den syftar till att tillgodose. Drogtester i skolan ska därför inte vara tillåtet.

Nästan samtidigt som Folkpartiet gick ut och krävde att FN:s barnkonvention skulle bli svensk lag körde man över lagrådet i frågan om drogtester av barn. Inkonsekvensen är en skamfläck för Folkpartiet som det är dags att åtgärda.

Barnkonventionen får här stå på egna ben som argumentation mot tvångsvisa drogtester av barn:

”Artikel 40: Straffprocess och kriminalvård

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för eller befunnits skyldigt att ha begått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället.

2. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i internationella instrument ska konventionsstaterna särskilt säkerställa att, (a) inget barn ska misstänkas för eller åtalas för eller befinnas skyldigt att ha begått brott på grund av en handling eller underlåtenhet som inte var förbjuden enligt nationell eller internationell rätt vid den tidpunkt då den begicks;

(b) varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott ska ha åtminstone följande garantier:

(i) att betraktas som oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen fastställd;

(ii) att snarast och direkt underrättas om anklagelserna mot sig och, om lämpligt, genom sina föräldrar eller vårdnadshavare och att få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt försvar;

(iii) att få saken avgjord utan dröjsmål av en behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ i en opartisk förhandling enligt lag och i närvaro av juridiskt eller annat lämpligt biträde och, såvida det inte anses strida mot barnets bästa, särskilt med beaktande av barnets ålder eller situation, barnets föräldrar eller vårdnadshavare;

(iv) att inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig; att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot barnet samt att på lika villkor för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda;

(v) att, om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut om åtgärder till följd därav omprövade av en högre behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ enligt lag;

(vi) att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller tala det språk som används;

(vii) att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet.”

Barnkonventionen gör det mycket problematiskt att ha tvångsvisa drogtester av barn. Föräldrar måste vara närvarande och det måste finnas ett annat förfarande för att undvika att barn använder narkotika. Preventiva åtgärder och mer riktade åtgärder är betydligt bättre än ”frivilliga” drogtester som riskerar att få motsatt verkan.

Drogtester i skolan är en mycket allvarlig kränkning a rätten till kroppslig integritet. Det gäller dels de tvångsvisa drogtesterna, som innebär att barn som misstänks använda narkotika kan tvingas att genomgå ett drogtest i form av urinprov, utan föräldrarnas medgivande. Men det gäller även de så kallat frivilliga drogtesterna. Om en högstadieelev uppmanas att göra ett drogtest och tackar nej, kommer denne knappast gå fri från misstankar om droganvändning, så den frivillighet som påstås föreligga är i praktiken obefintlig.

Studier bland vuxna visar att testerna sällan upplevs som frivilliga och att ordet ofta används som en chimär för ett informellt tvång som existerar. Givetvis finns det fördelar med att genomföra drogtester på barn. Om barnet använder droger kommer det då att upptäckas. Men dessa fördelar uppväger inte det integritetsintrång som drogtesterna innebär.

Det enda alternativet för den som vill hålla en liberal linje i denna fråga och stå upp för rätten till kroppslig integritet, är därför att vara emot drogtester i skolan, såväl de tvångsvisa som de så kallade frivilliga.

%d bloggare gillar detta: